Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

165 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 574/2014 z dnia 2014-02-06

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński za 2013 rok

Na podstawie art. 30a ust. 4 i 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. 1) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 6 poz. 35 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 17 lutego 2014 r. przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Radzie Powiatu w Gryfinie, dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Gryfiński oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219 poz. 1706; z 2011 r. Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz 1544; z 2013 r. poz. 675 i poz. 1421;
2 Zmiany tekstu rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 143 poz. 838;

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący jst przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego na wzorze ustalonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdanie, o którym mowa powyżej w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Uchwała nie powoduje dodatkowych skutków finansowych, ponieważ wszystkie średnie wynagrodzeń - określone ustawą Karta Nauczyciela - na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostały osiągnięte.

Biorąc powyższe pod uwagę wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-02-06 11:20:10
data ostatniej aktualizacji: 2014-02-06 11:20:10

Strona odwiedzona 338 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.