Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

168 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 581/2014 z dnia 2014-02-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. U. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 4 363,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 750-Administracja publiczna - 3 380,00 zł
rozdział 75095-Pozostała działalność - 3 380,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 983,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 983,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 44 731,66 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 32 835,60 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 15 500,00 zł
  rozdział 75095-Pozostała działalność - 17 335,60 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 9 804,88 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 1 485,71 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 3 916,17 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 3 380,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 40,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 983,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 091,18 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 091,18 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 40 368,66 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 29 455,60 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 15 500,00 zł
  rozdział 75095-Pozostała działalność - 13 955,60 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 3 380,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 3 380,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 5 441,88 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 373,27 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 5 028,61 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 40,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 091,18 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 091,18 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 40,00 zł dotyczących projektu: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim",
 2. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 2 091,18 zł dotyczących projektu: "Piramida kompetencji -II edycja",
 3. wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o 15 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej,
 4. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się o 3 380,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu z tytułu dotacji celowej z Gminy Mieszkowice przeznaczonej na wkład własny do realizowanego wspólnie z powiatem projektu "Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej"; jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu,
 5. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 750-Administracja publiczna o 10 575,60 zł dotyczących projektu "Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej",
 6. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się o 983,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu z tytułu dotacji celowej z Gminy Chojna przeznaczonej na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
 7. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie o 5 401,88 zł w planie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenia społeczne;
 8. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie; zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 3 380,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę wymiennika ciepła, w związku z remontem kotła centralnego ogrzewania.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-03-03 08:58:23
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-03 08:58:23

Strona odwiedzona 294 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.