Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

171 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 585/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie przystąpienia Powiatu Gryfińskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego projektu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz.595, zm.: z 2013 r., poz. 645), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2013,poz.674, zm.: z 2013 r., poz.675; poz. 829, ; poz.1291; poz. 1645) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz. 1655; z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265; z 2009 r. Nr 64, poz. 1751; z 2010 r. Nr 44, poz. 941; z 2011 r. Nr 8, poz. 126, Nr 66, poz. 1202) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się przystąpienie samorządu Powiatu Gryfińskiego reprezentowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie do realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON.

§ 2
Udziela się pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie m. in. do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu, w tym do podpisywania aneksów do zawartej umowy na realizacje projektu,
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wymaganych sprawozdań,
 3. Podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu,
 4. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji w porozumieniu z PFRON.
§ 3
 1. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia tj. od 20.03.2014 r. do 31.03.2015 r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.
 2. Pełnomocnik w granicach posiadanego umocowania może udzielić dalszego pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do ww. czynności związanych z realizacją projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych".

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Samorząd powiatu gryfińskiego, reprezentowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON.

Dofinansowanie - kwota na rok 2014: 66 240,00 zł, w tym:

 1. świadczenia na rehabilitację zawodową absolwentów skierowanych na staż - 38 400,00 zł
 2. premie dla doradców zawodowych z tytułu objęcia opieką stażystów - 9 600,00 zł
 3. premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez absolwentów - 18 240,00 zł

Realizacja projektu wiąże się z zaciąganiem zobowiązań finansowych dotyczących zaplanowanych w ramach projektu zadań oraz ich rozliczaniem, zatwierdzaniem wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań.

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie przy realizacji projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej przystąpienie do realizacji projektu "JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków PFRON oraz udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie m.in. do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu, w tym do podpisywania aneksów do zawartej umowy na realizację projektu,
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wymaganych sprawozdań,
 3. Podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu,
 4. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji w porozumieniu z PFRON.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
mgr Bogusława Florek

data opublikowania: 2014-03-24 11:11:34
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-24 11:11:34

Strona odwiedzona 480 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.