Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

171 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 586/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego "Kwalifikacje drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz.595, zm.: z 2013 r., poz. 645), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2013,poz.674, zm.: z 2013 r., poz.675; poz. 829, ; poz.1291; poz. 1645) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz. 1655; z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265; z 2009 r. Nr 64, poz. 1751; z 2010 r. Nr 44, poz. 941; z 2011 r. Nr 8, poz. 126, Nr 66, poz. 1202) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
Udziela się pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Zarządu czynności związanych z realizacją projektu systemowego pt. "Kwalifikacje drogą do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 1. Pani Bogusławie Florek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:
  1. reprezentowanie powiatu w ramach realizacji ww. projektu,
  2. dokonywanie wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu systemowego w tym składanie wniosków na realizację projektu w poszczególnych latach jego trwania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
  3. podpisywanie aneksów do umowy ramowej o dofinansowanie projektu,
  4. realizację projektu, a w szczególności wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczaniem wykonywanych zadań, zatwierdzaniem wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań,
  5. dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej,
  6. podejmowanie zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zagwarantowanych w umowie dotycząc realizacji projektu,
  7. podejmowanie wszelkich innych czynności wynikających z bieżącej realizacji projektu i jego rozliczania.

§ 2

 1. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu, jego rozliczenia i archiwizacji, tj. od 20.03.2014 r. do 31.12.2020 r.
 2. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.
 3. Pełnomocnik w granicach posiadanego umocowania może udzielić dalszego pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do ww. czynności związanych z realizacją projektu.
 4. Osoba, której wydano pełnomocnictwo na podstawie niniejszej uchwały zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Zarządu Powiatu o wydanych przez siebie dalszych pełnomocnictwach z podaniem ich szczegółowego zakresu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

17-go lutego 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów systemowych powiatowych urzędów pracy województwa zachodniopomorskiego na rok budżetowy 2014 w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. Dnia 21-go lutego 2014r. tutejszy urząd złożył w ramach powyższego naboru wniosek aplikacyjny dotyczący realizacji projektu systemowego "Kwalifikacje droga do sukcesu".

Celem niniejszego projektu w 2014 r. jest nabycie lub podwyższenie kompetencji zawodowych oraz doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia lub samo zatrudnienia bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie.

W ramach projektu planuje się realizację staży, szkoleń zawodowych oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej. Ponadto osoby potrzebujące pomocy w wyborze odpowiedniej formy wsparcia będą mogły skorzystać z usługi poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej. Natomiast osoby kończące udział w projekcie, które nie podejmą zatrudnienia w wyniku bezpośrednich działań realizowanych w ramach niniejszego projektu, zostaną objęte usługą pośrednictwa pracy.

Przystąpienie do realizacji projektu systemowego w roku 2014 wiąże z podpisaniem aneksu do umowy ramowej dotyczącego realizacji projektu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w przypadku zatwierdzenia złożonego wniosku do realizacji.

W ramach realizacji umowy ramowej realizator projektu zobowiązany jest do składania m.in. comiesięcznych wniosków płatniczych - miesięcznych sprawozdań z realizacji zadań w ramach projektu.

Realizacja projektu wiąże się również z zaciąganiem zobowiązań finansowych dotyczących zaplanowanych zadań.

Dofinansowanie na rok 2014 r. wynosi: 7 062 900,00 zł z przeznaczeniem na:

 1. Staże - 4 375 467,10 zł
 2. Szkolenia - 377 432,90 zł
 3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 2 310 000,00 zł

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie przy realizacji projektu jako wnioskodawca. Obowiązujące pełnomocnictwo dla dyrektora oraz zastępcy dyrektora PUP wygasa z dniem 31.03.2014 r.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały udzielającej kolejnego pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie m.in. do:

 1. Reprezentowania projektodawcy w sprawie realizacji projektu,
 2. Realizacji projektu zgodnie z umową, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wymaganych sprawozdań,
 3. Podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu,
 4. Dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej

na okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu oraz archiwizacji dokumentacji projektowej - zgodnie z zapisami umowy ramowej, tj. do 31.12.2020 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
mgr Bogusława Florek

data opublikowania: 2014-03-24 11:11:34
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-24 11:11:34

Strona odwiedzona 438 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.