Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

171 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 587/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. U. Woj. Zach. z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 528 878,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 528 878,27 zł
  rozdział 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 528 878,27 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 18 400,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 18 400,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 18 400,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 558 047,36 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 528 878,27 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 528 878,27 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 16 938,09 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 16 938,09 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 12 080,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10 080,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 2 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 151,00 zł
  rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 151,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 47 569,09 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 16 938,09 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 16 938,09 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 12 080,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 2 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 10 080,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 18 400,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 18 400,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 151,00 zł
  rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie - 151,00 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 39/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów i wydatków powiatu o 18 400,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 71015-Nadzór budowlany,
 2. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków jednostki o 10 080,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
 3. wnioskiem p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna plan wydatków jednostki o 2 342,45 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
 4. wnioskiem p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna plan wydatków jednostki o 14 595,64 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej,
 5. wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie o 151,00 zł,
 6. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 500,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół Ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński,
 7. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 528 878,27 zł, w związku z umową dotacji zawartą z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odc. Kłodowo - Żelechowo").

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-03-24 11:25:32
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-24 11:25:32

Strona odwiedzona 399 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.