Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

174 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 597/2014 z dnia 2014-04-10

w sprawie zmiany uchwały nr 566/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm. 1), art. 90 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.2) oraz § 3 ust. 1 i 2 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2013 r. poz. 2075), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 566/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w 2014 roku, wprowadza się następującą zmianę:

 1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "519,81 zł na jednego ucznia zasadniczej szkoły zawodowej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645;

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979; Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317; Dz. U. z 2014 r. poz. 7 i poz. 290;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.

Kalkulacja stawki dotacji:

 1. Ustalono dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek nauki - 3 letniej zasadniczej szkoły zawodowej -stawkę miesięcznie na 1 ucznia w kwocie 511,52 zł. Ponieważ, nie była jeszcze znana ostateczna wysokość subwencji oświatowej na 2014 rok, do wyliczeń przyjęto miesięczną kwotę dotacji na podstawie danych metryczki z 2013 roku.
 2. Kwota dotacji na jednego ucznia wg danych z metryczki subwencji oświatowej na 2014 rok ustalona została na kwotę 519,81 zł miesięcznie, wg poniższych danych:
Finansowy standard A podziału subwencji w zł:5 243,3096
 
Wskaźnik korygujący Di0,9352602193 

 

Lp.Kategoria uczniówUczniowieWagaUczniowie przelicz.
(kol. 3 x kol. 4 x Di)
Kwota razem w zł
(kol. 5 x A)
123456
Zadania szkolne:
1Ucz, statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież13112,15838285163 750,17
2Ucz. szkół ponadgimnazjalnych (P7)130,0820,9969873945 227,51
3Ucz. szk. zawodowych (P8)130,192,31009274212 112,53
 Razem roczniexx15,46546298681 090
 Dotacja miesięczna na 1 uczniaxxx519,81

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień

data opublikowania: 2014-04-14 14:00:18
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-14 14:00:18

Strona odwiedzona 368 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.