Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

177 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 604/2014 z dnia 2014-04-30

w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) oraz art. 15 ust. 2a-2b i ust. 2d-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Gryfinie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, zwanej dalej "ofertami", w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień - Przedstawiciel Zarządu Powiatu - przewodniczący,
 2. Jan Gładkow - członek Zarządu Powiatu - członek komisji,
 3. Aleksandra Wiewióra - podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - sekretarz,
 4. Kinga Koeller-Cichy - podinspektor w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - członek komisji.

§ 2.

 1. Do zadań komisji należy w szczególności:
  1. analiza i ocena ofert w oparciu o wymagania formalne i kryteria wyszczególnione w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa, zwanych dalej "zadaniami", podanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego w dniu 4 kwietnia 2014 r.
  2. przedstawienie Zarządowi Powiatu w Gryfinie protokołu z prac komisji zawierającego m.in. opinię o złożonych ofertach, uwzględniającą rekomendację co do wyboru ofert oraz propozycję przyznania oferentom wysokości środków publicznych na realizację zadań.
 2. Ustala się wzór karty oceny formalnej i merytorycznej oferty, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
 2. Do obowiązków przewodniczącego komisji należy w szczególności:
  1. organizowanie i kierowanie pracami komisji oraz koordynowanie procesu opiniowania ofert,
  2. zwoływanie, otwieranie, prowadzenie i zamykanie posiedzeń komisji,
  3. nadzorowanie przebiegu oraz sposobu dokumentowania prac komisji,
  4. reprezentowanie komisji wobec podmiotów, które złożyły ofertę, a także wobec Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 3. Przewodniczący oraz członkowie komisji i jej sekretarz, uczestnicząc w pracach komisji, działają na podstawie przepisów prawa, kierując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem oraz bezstronnością.
 4. W sprawach dotyczących zaopiniowania złożonych ofert a należących do kompetencji komisji, komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 4. Udział w pracach komisji, osób wchodzących w jej skład, jest bezpłatny.

§ 5.

 1. Do osób wchodzących w skład komisji biorących udział w opiniowaniu oferty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) dotyczące wyłączenia pracownika, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Warunkiem udziału w opiniowaniu ofert jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik na 2 do uchwały. Nie podpisanie deklaracji wyłącza członka komisji z jej prac.

§ 6. Obsługę administracyjno-biurową prac komisji prowadzi Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio komisji oraz Wydziałowi Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz.379;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378; Dz. U. z 2014 r. poz. 223;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Niniejsza uchwała określa skład oraz zakres obowiązków komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 3. turystyki i krajoznawstwa

Zadaniem komisji konkursowej jest ocena merytoryczna zgłoszonych ofert - uwzględniająca rekomendację co do wyboru ofert oraz propozycję przyznania oferentom wysokości środków publicznych na realizację zadań - a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-04-30 13:07:48
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 13:07:48

Strona odwiedzona 286 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.