Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

177 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 607/2014 z dnia 2014-04-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 10 405,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 852-Pomoc społeczna - 10 405,00 zł
rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 381,00 zł
rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców - 10 024,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 32 932,54 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 5 764,04 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 827,30 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 4 936,74 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,02 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 0,02 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 831,37 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 14 712,28 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 119,09 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 932,11 zł
  rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 932,11 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 10 405,00 zł
  rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 381,00 zł
  rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców - 10 024,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 22 527,54 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 14 712,28 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 14 712,28 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 5 764,04 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 827,30 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 4 936,74 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,02 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 0,02 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 119,09 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 119,09 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 932,11 zł
  rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa - 932,11 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między paragrafami dotyczącymi wynagrodzeń w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 827,30 zł, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 4 936,74 zł i w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 1 119,09 zł,
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa, w paragrafie 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o 3,06 zł i w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych o 929,05 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafach: 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o 748,81 zł, 4120-Składki na Fundusz Pracy o 83,30 zł oraz 4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 100,00 zł,
 3. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Kreatywni i kompetentni" o kwotę 0,02 zł, w celu dostosowania wydatków do harmonogramy płatności,
 4. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 14 712,28 zł, z przeznaczeniem na remont kotła centralnego ogrzewania,
 5. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 176/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową w dziale 852-Pomoc społeczna, o łączną kwotę 10 405,00 zł, z tego w:
  • rozdziale 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 381,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.),
  • rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców, § 2110-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 10 024,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej-pomoc dla cudzoziemców.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-04-30 13:40:04
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 13:40:04

Strona odwiedzona 325 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.