Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

180 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 615/2014 z dnia 2014-05-21

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1), art. 11 ust. 2, art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. 2) oraz uchwały nr 595/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu z protokołem prac komisji konkursowej z dnia 16 maja 2014 r., rozstrzyga się w otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki i krajoznawstwa i dokonuje się wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 2. Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest podstawą do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonych na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2, jak też warunki i zasady realizacji tych zadań zostaną określone w umowach zawartych z podmiotami, które otrzymały dotacje.

§ 4. Zestawienie ofert odrzuconych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378; Dz. U. 2014 r. poz. 223

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej wspierają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie w drodze otwartego konkursu ofert.

Korzystając z tych uprawnień Zarząd Powiatu w Gryfinie powołał w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

Komisja po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej dokonała oceny złożonych ofert, a Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z prac komisji dokonał rozstrzygnięcia w części otwartego konkursu poprzez wybór ofert wraz z określeniem kwot udzielonych dotacji dla poszczególnych wykonawców zadań.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz - Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-05-22 12:57:32
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-22 12:57:32

Strona odwiedzona 329 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.