Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

181 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 616/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 515 500,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 2 512 500,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 2 512 500,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 852-Pomoc społeczna - 3 000,00 zł
rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 618 267,63 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 2 512 500,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 2 512 500,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 31 734,35 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 4 650,40 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 21 868,11 z
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 5 000,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 215,84 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 50 036,79 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 50 036,79 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 18 468,96 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 13 954,11 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2 319,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 195,85 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 2 527,53 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 2 527,53 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 000,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 102 767,63 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 31 734,35 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 417,33 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 153,81 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 5 000,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 215,84 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 19 947,37 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 50 036,79 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 50 036,79 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 18 468,96 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 85,16 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 4 429,69 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 13 954,11 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 2 527,53 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 2 527,53 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 8.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki o 19 947,37 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
 2. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między rozdziałami w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 786,98 zł,
 3. wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian między rozdziałami w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 4 514,85 zł,
 4. wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków o 13 954,11 zł, z przeznaczeniem na regulację płac,
 5. wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 851,53 zł i składki na Fundusz Pracy o 1 676,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na czynsz za pomieszczenia biurowe o 1 365,53 zł i na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1 162,00 zł,
 6. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" o kwotę 715,19 zł,
 7. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Młodzi aktywni" o kwotę 49 321,60 zł,
 8. wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się o 5 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, na realizację zadania: "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, z przeznaczeniem na zakup oraz montaż kompleksowego systemu monitoringu szkolnego,
 9. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 maja 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się o 3 000,00 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) plan dochodów powiatu i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 10. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 2 512 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Dworcowej, pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice" (finansowanie zadania: kwota 1 675 000,00 zł-dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych; kwota 837 500,00 zł-dotacja celowa z Gminy Mieszkowice).

Skarbnik Powiatu
Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-06-02 10:48:03
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-02 10:48:03

Strona odwiedzona 414 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.