Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

182 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 619/2014 z dnia 2014-06-05

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 44 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 852-Pomoc społeczna - 44 000,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 44 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 197 100,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 100 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 53 100,00 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 35 300,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 17 800,00 z
  dział 852-Pomoc społeczna - 44 000,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 44 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 153 100,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 100 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 53 100,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 53 100,00 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 602/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 607/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 610/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 613/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.05.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 616/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 617/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 • w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 • w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 • w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którymi zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 53 100,00 zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii oraz na koszty postępowania sądowego,
 2. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2014 r., zgodnie z którym zwiększa się o 44 000,00 zł (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) plan dochodów powiatu i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 4270-Zakup usług remontowych o 100 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zwrot dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2011 r. (zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym) na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Warnice".

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-06-06 10:54:31
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-06 10:54:31

Strona odwiedzona 341 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.