Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/14/2014 z dnia 2014-12-18

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz.709) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:

 1. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym - 127 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącemu stałej komisji Rady Powiatu - 88 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 3. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej - 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Pozostałym radnym - 75 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 2. Pełna dieta określona w § 1 przysługuje radnemu pod warunkiem uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady, Zarządu lub komisji, których radny jest członkiem. W przypadku gdy sesja nie będzie zwołana w danym miesiącu przewodniczącemu Rady przysługuje pełna dieta określona w § 1 pkt 1 pod warunkiem uczestniczenia w posiedzeniu co najmniej jednej z komisji Rady, z zastrzeżeniem § 3 pkt 4.

§ 3. W razie nieobecności radnego stosuje się następujące potrącenia diet miesięcznych określonych w § 1:

 1. 2 % diety za każdą nieobecność w posiedzeniu komisji Rady, wspólnym posiedzeniu komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu, w przypadku radnego, który jest członkiem Zarządu.
 2. 5 % diety za każdą nieobecność w posiedzeniu komisji Rady, wspólnym posiedzeniu komisji Rady lub sesji Rady Powiatu.
 3. 100 % diety w przypadku nieobecności we wszystkich zwołanych posiedzeniach komisji Rady, Zarządu Powiatu lub sesji Rady Powiatu w miesiącu, za który przysługuje dieta.
 4. w przypadku gdy w danym miesiącu nie zostanie zwołana sesja Rady Powiatu ani też nie odbędzie się posiedzenie żadnej komisji Rady, której radny jest członkiem, w tym także wspólne posiedzenie komisji Rady, to radnemu, z wyłączeniem nieetatowych członków Zarządu, potrąca się za dany miesiąc 50 % przysługującej diety.

§ 4. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy, następuje jednorazowo w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listy obecności na sesjach rady, komisjach stałych rady oraz na posiedzeniach Zarządu Powiatu. Dieta wypłacana jest przelewem na wskazane przez radnego konto bankowe.

§ 5. Etatowym członkom Zarządu Powiatu nie przysługuje dieta z tytułu członkowstwa w pracach komisji rady.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/17/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców radnemu przysługuje 85% maksymalnej wysokości diety (Rozporządzenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu).

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1220) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r. wzrośnie i będzie wynosiło 1750,00 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały w celu dostosowania wysokości diet do zapisów ww. aktów prawnych.

data opublikowania: 2014-12-19 15:11:14
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 15:11:14

Strona odwiedzona 436 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.