Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/17/2014 z dnia 2014-12-18

w sprawie przyjęcia II transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595,zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072). oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721,zm.: Dz. U z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 986,1456, z 2013 r. poz.73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji II transzę środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" w 2014r. z podziałem na:

 1. Moduł I - kwota 32 440,72 zł
 2. Moduł II - kwota 41 885,09 zł
 3. obsługę programu - kwota 3 716,29 zł
 4. promocję programu - kwota 743,26 zł
 5. ewaluację programu - kwota 371,63 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z aneksem nr 4 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba przyjęcia II transzy środków w kwocie 70 691,16 zł na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2014 r.

Mając na uwadze podpisanie w/w aneksu do umowy wnioskuję o podjęcie uchwały z podziałem środków w następujący sposób:

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w wysokości 32 440,72 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 72/100) na realizację wydatków inwestycyjnych:

 • obszar A zadanie 1 (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu).
 • obszar B zadanie 1 ( pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania)
 • obszar C:
  Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
  Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia) w wysokości 33 935,96 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych 96/100).

oraz na:

 • obsługę realizacji programu, w wysokości 3 318,83 zł. (słownie: trzy tysiące trzysta osiemnaście złotych 83/100),
 • promocję programu, w wysokości 663,77 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy złote 77/100),
 • ewaluację programu w wysokości 331,88 zł.(słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych 88/100

W związku z aneksem nr 5 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba przyjęcia środków w kwocie 8 465,83 zł na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2014 r.

Mając na uwadze podpisanie w/w aneksu do umowy wnioskuję o podjęcie uchwały z podziałem środków w następujący sposób:

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia) w wysokości 7949,13 zł. (słownie: siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 13/100).

oraz na:

 • obsługę realizacji programu, w wysokości 397,46 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 46/100),
 • promocję programu, w wysokości 79,49 zł. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 49/100),
 • ewaluację programu w wysokości 39,75 zł.(słownie: trzydzieści dziewięć złotych 75/100.

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zawarto kwoty wynikające z Aneksu nr 4 i 5.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2014-12-19 15:28:27
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 15:28:27

Strona odwiedzona 251 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.