Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

II sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr II/19/2014 z dnia 2014-12-18

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 963 901,17 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 35 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 35 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 12 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 12 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 141 449,00 zł
  rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 141 449,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 442 824,66 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 70,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 442 754,66 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 332 077,51 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 217 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 83 007,51 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 32 070,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 550,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 550,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 547 772,97 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 2 000,25 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 2 000,25 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 545 772,72 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 545 772,72 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 894 999,70 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 226 449,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 226 449,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 12 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 12 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 66 500,12 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 66 500,12 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 448 731,56 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 54 867,42 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 393 864,14 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 90 828,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 76 758,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 9 070,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 15 216,70 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 15 216,70 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 274,32 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 10 274,32 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25 000,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 25 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 478 871,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 2 967,39 zł
  rozdział 01008-Melioracje wodne - 2 967,39 zł
  dział 600-Transport i łączność - 383 340,13 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 383 340,13 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 4 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 4 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 53 595,44 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 30 115,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 23 416,30 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 64,14 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 11 666,70 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 11 666,70 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 500,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 4 500,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 13 943,84 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 11 610,44 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 2 333,40 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 858,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 4 858,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok , zmienionej:

uchwałą nr XXXIII/249/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XXXV/268/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XXXVII/270/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XXXVIII/274/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,

uchwałą nr XL/293/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na pomoc finansową innym jednostką samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
 6. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny o 6 249,51 zł.
 2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie o 70,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa.
 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 64,14 zł, są to niewykorzystane środki przyznane na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki o 550,00 zł, w związku z realizacją projektu "Piramida kompetencji-II edycja".
 5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym wprowadza się do budżetu środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 442 754,66 zł na realizację projektu "Wychowanie zdrowotne na całe życie" w ramach programu Erasmus+.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 4 000,00 zł.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2013 o 12 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.
 8. Wniosek Naczelnika Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne:
  • Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice o 2 000,25 zł (finansowanie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice),
  • Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice o 23 931,00 zł (finansowanie - środki własne powiatu),
  • Przebudowa drogi Gryfino-Linie o 39 181,08 zł,
  • Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych, w tym także dokumentacja techniczna o 50 000,00 zł,
  • Roboty drogowe na drogach powiatowych w Gminie Mieszkowice o 42 065,72 zł,
  • Przebudowa przepustu w miejscowości Rurka o 10 000,00 zł,
  • Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych w Gminie Chojna o 30 623,86 zł,
  • Zwrot dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2011 r. na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Warnice" o 9 089,22 zł,
  • Przebudowa drogi Trzcińko-Zdrój - Gogolice o 35 000,00 zł.
   Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój - Gogolice" o 35 000,00 zł (finansowanie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Trzcińsko-Zdrój) oraz na zimowe utrzymanie dróg o 50 000,00 zł.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie którym zmniejsza się plan wydatków na pomoc finansową dla Gminy Cedynia na konserwację i przywrócenie funkcjonalności urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w obrębie Łukowice o 2 967,39 zł, zmniejsza się plan wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 4 858,00 zł oraz na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji źródeł ciepła w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 2 333,40 zł, jednocześnie zwiększa się o 25 000,00 zł plan wydatków na zadanie "Termomodernizacja i docieplenie budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie-etap II".
 10. Analizę budżetu, zgodnie z którą zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 4 500,00 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna o 240 000,00 zł, zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o 545 702,72 zł oraz zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 66 500,12 zł.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków na wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe w tych samych działach klasyfikacji budżetowej.
 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej o 76 758,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się o 3 000,00 zł plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących budynku przeznaczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.
 14. Decyzję Zarządu Powiatu z dnia 11.12.2014 r., zgodnie z którą udziela się pomocy finansowej Gminie Cedynia w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze.
 15. Umowę nr 152/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Resortowy program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok, zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów powiatu i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 9 070,00 zł.
 16. Wpływ z budżetu państwa rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 141 449,00 zł.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 11 666,70 zł plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-12-19 15:45:11
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-19 15:45:11

Strona odwiedzona 351 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.