Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/35/2015 z dnia 2015-03-26

w sprawie przyjęcia I transzy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595,zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072). oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721,zm.: Dz. U z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 986,1456, z 2013 r. poz.73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz.1198, poz. 1457,poz.1873), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji I transzę środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" w 2015r. w wysokości 75 401,11 zł. z podziałem na:

 1. na realizację zadań kwota - 70.799,16 zł.
 2. na obsługę programu kwota - 3.539,96 zł
 3. na promocję programu kwota - 707,99 zł
 4. na ewaluację programu kwota - 354,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku z aneksem nr 6 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba przyjęcia I transzy środków w kwocie 75 401,11zł. słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta jeden złotych 11/100) na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2015 r. Mając na uwadze podpisanie w/w aneksu do umowy wnioskuję o podjęcie uchwały z podziałem środków w następujący sposób:

MODUŁ I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w wysokości 20 362,83 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 83/100) na realizację wydatków :

 • bieżących w ramach: Obszaru A zadanie 2 (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B), Obszaru B zadanie 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania) i Obszaru D (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej) - kwota 7 367,36 zł. (słownie: siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 36/100)
 • inwestycyjnych ramach: Obszaru C zadanie 2 (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym). Obszaru C zadanie 3 (pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne),
  Obszaru C zadanie 4 (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny) - kwota 12 995,47 zł. (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 47/100).

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia) w wysokości 50 436,33 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 33/100). oraz na:

 • obsługę realizacji programu, w wysokości 3 539,96 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych 96/100),
 • promocję programu, w wysokości 707,99 zł. (słownie: siedemset siedem złotych 99/100),
 • ewaluację programu w wysokości 354,00 zł.(słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-03-27 15:13:34
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 15:13:34

Strona odwiedzona 739 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.