Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

V sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr V/39/2015 z dnia 2015-03-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 167 126,42 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 43 542,92 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 100,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 10,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 17,10 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 43 415,82 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 123 483,50 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 64 800,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 58 683,50 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 100,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 115 052,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 114 842,50 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 114 842,50 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 210,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 210,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 192 396,12 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 60 546,33 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 60 546,33 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 12 201,98 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 12 201,98 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 2 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 71 647,81 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 64 800,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 6 847,81 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 20 000,00 zł
  rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego - 20 000,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 26 000,00 zł
  rozdział 92116-Biblioteki - 21 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 140 322,20 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 196,80 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 196,80 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 5 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 68 101,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 34 805,78 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21 136,02 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 12 159,20 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 650,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 650,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 64 800,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 64 800,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 574,40 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 1 574,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 9 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. dodaje się załącznik nr 10 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Mieszkowice na dofinansowanie obchodów 70. rocznicy forsowania Odry.
 2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 2 909,20 zł plan wydatków na realizację projektu "Od praktyki do pracy" (na etapie planowania budżetu nie znano obowiązującego dla projektu kursu EURO).
 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów o 210,00 zł.
 4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Wychowanie zdrowotne na całe życie" w ramach programu Erasmus+ o 10 055,78 zł, jednocześnie wprowadza się dochody 375,00 zł, w związku ze zwrotem środków za zakupiony, niewykorzystany bilet lotniczy.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 50 871,90 zł i wydatków jednostki o 4 391,95 zł, w związku z realizacją projektu "Kobieta-atrakcyjny pracownik".
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 7 811,60 zł i wydatków jednostki o 1 805,86 zł, w związku z realizacją projektu "Młodzi aktywni".
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna o 650,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od niewykorzystanych środków dotyczących projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim" przekazanych do Instytucji Pośredniczącej po terminie.
 8. Pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2015 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie pełniących funkcję doradców klienta, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i wydatków PUP w Gryfinie o 64 800,00 zł, jednocześnie wyprowadza się środki własne powiatu.
 9. Wpływ płatności końcowej dotyczącej projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie:
  • projekt "Community school-school in community" w ramach programu Comenius Regio -kwota 21 830,88 zł,
  • projekt "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2" w ramach programu Leonardo da Vinci- kwota 21 209,94 zł.
 10. Wpływ środków w kwocie 17,10 zł na realizację projektu "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim".
 11. Zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 60 546,33 zł.
 12. Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, w paragrafie 0970-Wpływy z różnych dochodów o 114 842,50 zł.
 13. Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 21 136,02 zł.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego o 20 000,00 zł (dotacja dla Gminy Gryfino na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej) oraz w rozdziale 92116-Biblioteki o 21 000,00 zł (dotacje dla gmin na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 34 000,00 zł (dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).
 15. Decyzję Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.03.2015 r. o przyznaniu pomocy finansowej Gminie Gryfino w kwocie 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 1 771,20 zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 196,80 zł na realizację zadania "Modernizacja źródła ciepła w budynku powiatu gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie" oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 1 574,40 zł na realizację zadania "Modernizacja źródła ciepła w SOSW w Chojnie".

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-03-27 15:33:29
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 15:33:29

Strona odwiedzona 774 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.