Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VI/52/2015 z dnia 2015-04-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 082 735,40 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 35 000,00 zł
rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy - 35 000,00 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 398 062,00 zł
rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 398 017,00 zł
rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 45,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 6 120,00 zł
rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 120,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 1 643 553,40 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 1 643 553,40 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 692 023,96 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 4 674,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 674,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 35 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 35 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 206 120,00 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 6 120,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 200 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 2 222 867,96 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 222 867,96 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 198 062,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 198 062,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 25 300,00 zł
  rozdział 92116-Biblioteki - 21 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 4 300,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 609 288,56 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 4 674,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 674,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 4 300,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 4 300,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 579 314,56 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 579 314,56 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 21 000,00 zł
  rozdział 92116-Biblioteki - 21 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą nr V/39/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 10 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 6 120,00 zł, w związku z podpisaniem umowy z Rotary Club z siedzibą w Szczecinie o finansowanie posiłków dla dziewięciorga uczniów.
 2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Gryfino na dofinansowanie zadania: wydanie publikacji o historii ziemi gryfińskiej z lat 1945-2015, w związku z 70. rocznicą osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.
 3. Pismo z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 398 017,00 zł i części równoważącej subwencji ogólnej o 45,00 zł.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków o 1 643 553,40 zł, w związku z realizacją projektu "Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jednocześnie kwotę 579 314,56 zł w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, w § 6230-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznacza się na wkład własny powiatu do projektu.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 4 674,00 zł plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, na pomoc finansową dla Gminy Gryfino, z przeznaczeniem na dofinansowanie koncepcji budowy drogi technologicznej Czepino-Żabnica, która przejmie ruch pojazdów ciężkich obsługujących zakład produkcyjny Spółki "GRYFSKAND", jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale na zakup usług pozostałych.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się o 21 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 92116-Biblioteki, na dotacje przekazane gminom na podstawie porozumień, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na pomoc finansową, z przeznaczeniem dla gmin: Banie, Cedynia, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój oraz Widuchowa na dofinansowanie bieżących kosztów działalności gminnych bibliotek: zakup i uzupełnienie zbiorów bibliotecznych.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się o 35 000,00 zł plan dochodów powiatu w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy i wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Gminy Widuchowa na zorganizowanie publicznego transportu drogowego na trasie Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-04-30 15:13:26
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-30 15:13:26

Strona odwiedzona 616 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.