Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
VIII/59/2015 z dnia 2015-06-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 790 064,05 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 550 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 550 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 235 802,89 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 235 802,89 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 261,16 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 261,16 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 436 746,72 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 250 550,01 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 250 055,01 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 6 196,71 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 6 196,71 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 180 000,00 zł
  rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 180 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 3 267 713,35 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 150 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 150 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 55 042,50 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 55 042,50 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 235 802,89 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 235 802,89 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 2 447 867,96 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 102 867,96 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 300 000,00 zł
  rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 45 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 374 000,00 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 370 000,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4 316 862,43 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 454 951,97 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 454 951,97 zł
  dział 757-Obsługa długu publicznego - 80 000,00 zł
  rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 80 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 2 222 867,96 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 222 867,96 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 554 000,00 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 550 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 42,50 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 42,50 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr V/39/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
 • uchwałą nr VI/52/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 97 533,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych",
  2. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  4. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  5. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
  6. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
  7. załącznik nr 10 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków o 235 802,89 zł na realizację projektu "Od praktyki do pracy 2" w ramach programu Erasmus+.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 250 550,01 zł na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie". Zmniejsza się planu dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Gminy Chojna, w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (pomoc finansowa z budżetu Gminy Mieszkowice) i wydatków o 150 000,00 zł na realizację zadania "Roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice, przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni".
  4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 345 000,00 zł, w tym: 300 000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze i 45 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków jednostki o 400 000,00 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na wkład własny do projektu "Umożliwienie mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego wypożyczania sprzętów służących opiece nad osobami chorymi i starymi". Kwota 55 000,00 zł zwiększa rezerwę ogólną budżetu powiatu, gdyż jednostce w maju zwiększono o tę kwotę z rezerwy plan finansowy.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dni Integracji w Chojnie. Środki dla Gminy Chojna w kwocie 5 000,00 zł zostaną przekazane jako pomoc finansowa, a nie jako dotacja na podstawie porozumień.
  6. Ugodę z firmą Energa Invest SA z siedzibą w Gdańsku, prawnym następcą firmy Iberdrola Energia Odnawialna Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą firma zapłaci powiatowi zryczałtowane odszkodowanie w kwocie 400 000,00 zł, w związku z korzystaniem z drogi powiatowej Nr 1351Z Gardno-Pyrzyce na potrzeby budowy farmy wiatrowej.
  7. Umowę z Gminą Moryń, zgodnie z którą gmina przekaże powiatowi pomoc finansową w kwocie 4 000,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki powiatu w kwocie 4 000,00 zł.
  8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 42,50 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
  9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację zadania "Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych-budynek przy ul. Szczecińskiej 33". Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, zmniejsza się więc plan wydatków o 250 000,00 zł zaplanowanych jako dotacja dla stowarzyszenia, a zwiększa plan wydatków w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
  10. Analizę budżetu, zgodnie z którą:
   • zwiększa się plan dochodów w dziale 853-Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej o 261,16 zł (rozliczenie projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim"),
   • zmniejsza się plan dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 196,71 zł (płatność końcowa dotycząca projektu "Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma" została pomniejszona o niewykorzystane środki w 2014 r.),
   • zmniejsza się plan dochodów w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 180 000,00 zł,
   • zmniejsza się plan wydatków w dziale 600-Transport i łączność o 204 401,96 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi Gryfino-Linie, w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej",
   • zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o 80 000,00 zł,
   • zmniejsza się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 900 000,00 zł na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie-etap I",
   • dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej; zmniejsza się plan wydatków o 2 102 867,96 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych, zmiany związane z realizacją inwestycji "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego-Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju",
   • zmniejsza się plan wydatków o 120 000,00 zł w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, przeznaczonych na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju, na realizację inwestycji "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego-Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję "Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych-budynek przy ul. Szczecińskiej 33".
 2. Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2014 r. koryguje się planowane kwoty przychodów. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych wynosi 1 652 071,18 zł, wolne środki 315 462,41 zł. W związku z ww. zmianami deficyt budżetu wynosi 97 533,59 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-06-29 13:41:44
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-29 13:41:44

Strona odwiedzona 580 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.