Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/66/2015 z dnia 2015-09-03

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 871), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 24 180,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 1 700,00 zł
rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 1 700,00 zł
dział 600-Transport i łączność - 3 950,00 zł
rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy - 3 950,00 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 14 730,00 zł
rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 14 730,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 1 000,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 000,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 2 800,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 800,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 316 606,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 1 700,00 zł
  rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 1 700,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 110 950,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 110 950,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11 500,00 zł
  rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 11 500,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 29 926,50 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 29 926,50 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 15 730,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 15 730,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 142 800,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 142 800,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 000,00 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 292 426,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 115 500,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 115 500,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 107 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 107 000,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 69 926,50 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 69 926,50 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:
uchwałą nr V/39/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr VI/52/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 97 533,59 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych",
 2. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 6. załącznik nr 9 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Pismo Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 14 730,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
  2. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie w sprawie udzielenia przez powiat pomocy finansowej na częściowe odtworzenie służbowego transportu Policji, w związku z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji o 11 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup małolitrażowego radiowozu oznakowanego (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji). Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Gogolice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice".
  3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 1 000,00 zł. Zmiany związane są z realizacją projektu "Od praktyki do pracy". Uczestnicy projektu wpłacili środki na zakup polisy ubezpieczeniowej podróży zagranicznej.
  4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 2 800,00 zł, w związku z otrzymaniem środków w ramach zbiórki publicznej od Fundacji PGE Energia z Sercem, z przeznaczeniem na stworzenie i wyposażenie sali stymulacji polisensorycznej dla mieszkańców domu.
  5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się o 40 000,00 zł plan wydatków na realizację zadania "Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Gryfinie, przy jednoczesnym przeznaczeniu środków na zadanie "Wymiana kotła olejowego w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
  6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zmniejsza się o 29 926,50 zł plan wydatków na realizację zadania "Adaptacja nieruchomości należącej do Powiatu Gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Gryfinie, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
  7. Wniosek Geodety Powiatowego, zgodnie z którym zwiększa się o 1 700,00 zł plan dochodów i wydatków w rozdziale 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w związku z wpłatą środków od osoby fizycznej na przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków o 750,00 zł, w związku z udzieleniem powiatowi pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń, z przeznaczeniem na dofinansowanie uruchomienia autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków o 1 700,00 zł, w związku z udzieleniem powiatowi pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia, z przeznaczeniem na dofinansowanie uruchomienia autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się o 107 000,00 zł plan wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 750-Admninistracja publiczna, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie oraz dostosowanie pomieszczenia piwnicznego w budynku przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie dla potrzeb archiwizacyjnych, a także na bieżące utrzymanie budynków.
  11. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe z zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Gogolice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice".
  12. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o 1 500,00 zł, w związku z udzieleniem powiatowi pomocy finansowej z budżetu Gminy Chojna, z przeznaczeniem na dofinansowanie uruchomienia autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń-Cedynia-Chojna.
  13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, w związku z którym zwiększa się o 100 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego-Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju", jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Gogolice, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice".
 2. Na podstawie bilansu z wykonania budżetu za 2014 r. koryguje się planowane kwoty przychodów. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wynoszą 1 967 533,59 zł. Deficyt budżetu wynosi 97 533,59 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-09-04 13:41:41
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 13:41:41

Strona odwiedzona 364 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.