Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IX/68/2015 z dnia 2015-09-03

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, Dz. U z 2015 r. poz. 871), w związku z § 2, ust. 2 Uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.

§ 2.

 1. Wielkość planowanych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych na 2016 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w konsekwencji reagowania na sprawy bieżące i czynniki zewnętrzne.
 4. W wielkości planowanych wydatków uwzględnia się udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami zewnętrznymi.
 5. Utrzymanie długu publicznego w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r.
 6. Deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać ustawowe limity i wytyczne oraz ograniczenia wynikające z ogólnej sytuacji finansowej państwa.

§ 3.

 1. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2016 r.:
  1. W zakresie dochodów budżetowych:
   1. zwiększenie wpływów, w tym majątkowych, w efekcie wykorzystania posiadanego majątku,
   2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. funduszy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowych, środków z rezerw ministerialnych.
  2. W zakresie wydatków budżetowych:
   1. w obszarze służby zdrowia:
    • współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie w celu poprawy jakości usług medycznych i rozwoju działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Gryfinie,
    • adaptacja i dostosowanie obiektów w Chojnie na potrzeby opieki medycznej w celu rozwoju zakresu świadczonych usług medycznych i poprawy ich dostępności dla mieszkańców powiatu gryfińskiego,
   2. realizacja planowanych zadań inwestycyjnych:
    • kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie na ul. Armii Krajowej,
    • przebudowa ulic w Gryfinie: 9 Maja, Pomorskiej, Kolejowej,
    • kontynuacja przebudowy dróg powiatowych 1350Z i 1352Z na odcinku: Szczecin - Binowo,
    • przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcinsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Gogolice,
    • rozpoczęcie modernizacji budynku SOSW w Chojnie (internat) wraz z dokumentacją techniczną,
    • rozpoczęcie modernizacji obiektu przy ul. Łużyckiej (po ZSS) w Gryfinie na potrzeby PUP w Gryfinie,
    • rozpoczęcie modernizacji budynku filii PPP w Chojnie i Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chojnie,
   3. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
   4. w obszarze gospodarki nieruchomościami:
    • poprawa estetyki, stanu bezpieczeństwa i funkcjonalności nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
   5. w dziedzinie administracji publicznej:
    • utrzymanie i systematyczna poprawa jakości pracy Urzędu,
    • rozszerzenie zakresu usług cyfrowych w ramach wdrażania platformy ePUAP 2.
 2. Zaangażowanie wydatków na poszczególne zadania priorytetowe może być uzależnione od pozyskania finansowania zewnętrznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. Stanowi ona jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z § 2, ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2015-09-04 13:51:02
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 13:51:02

Strona odwiedzona 324 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.