Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/70/2015 z dnia 2015-10-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 287 383,24 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 8 794,50 zł
  rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy - 60,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 8 734,50 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 929,10 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 929,10 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 44,69 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 44,69 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 8 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 8 000,00 zł
  dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5 102,10 zł
  rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 5 102,10 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 8 408,92 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 5 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 408,92 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 50 122,13 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 495,24 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 49 626,89 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 204 719,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 100,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 58 549,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 145 000,00 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 70,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 165,37 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 165,37 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 097,43 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 1 097,43 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 220 339,95 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 74 169,95 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 74 169,95 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 146 170,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 146 170,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 679 104,77 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 4 920,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 920,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 388 957,40 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 52 486,48 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 145 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 17 000,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 19 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność -155 470,92 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 285 062,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 170 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 115 062,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 165,37 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 165,37 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 612 061,48 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 320 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 320 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 56 513,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 56 513,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 235 548,48 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 20 486,48 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 17 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 198 062,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:
uchwałą nr V/39/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr VI/52/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Umowę dotacji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Gryfińskim na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z którą powiatowi udzielono dofinansowania w formie dotacji w kwocie 8 000,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2014 r.). Jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie z tytułu sprzedaży mienia.
 2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 150 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice".
 3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 165,37 zł, w związku z wypracowaniem dochodów ponad plan z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz odsetek od nieterminowych wpłat za wyżywienie wychowanków.
 4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 20 486,48 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświat i wychowanie.
 5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 46 000,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
 6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 3 408,92 zł plan dochodów i wydatków na realizację projektu "Od praktyki do pracy 2" w ramach programu ERASMUS +.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 17 000,00 zł plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 8. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 170 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice".
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 1 719,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, w celu dostosowania kwot planowanych dotacji do kwot przekazanych z budżetu państwa.
 10. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 5 000,00 zł plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 4 920,00 zł plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m. in. przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także dokumentacja techniczna", w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z Golice-Stara Rudnica.
 12. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 617/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 58 549,00 zł na zdania własne, bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania przebywających w domach pomocy społecznej mieszkańców objętych dotacją, którzy zostali przyjęci do domów przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także mieszkańcy z przyjęciem po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem (środki na działanie 13.1.1.1. W Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej).
 13. Analizę planu dochodów i wydatków, zgodnie z którą:
  • zwiększa się 61 169,95 zł plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wypracowanych ponad plan, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia,
  • dokonuje się zmian w planie dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 146 170,00 zł,
  • zmniejsza się o 152 062,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Janina Niwa


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-10-23 13:21:21
data ostatniej aktualizacji: 2015-10-23 13:21:21

Strona odwiedzona 323 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.