Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/80/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1445) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, zm.: Dz. U z 2011 r. Nr 171, poz.1016, Nr 209, poz.1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986,1456, z 2013 r. poz.73, 675, 791, 1446, 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457, poz.1873, z 2015r. poz. 218,493,1240), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji uzupełnienie wypłaconej II transzy środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" w 2015 r. w wysokości 61 077,37 zł. z podziałem na:

 1. na realizację zadań kwota - 57 349,64 zł
 2. na obsługę programu kwota - 2 867,48 zł
 3. na promocję programu kwota - 573,50 zł
 4. na ewaluację programu kwota - 286,75 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W związku z podpisaniem Aneksu nr 9 do umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15.04.2013r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba przyjęcia drugiej transzy środków w kwocie 61 077,37 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 37/100) na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2015 r.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie uchwały z podziałem środków w następujący sposób:

 1. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia) w wysokości 57 349,64 zł. (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 64/100.

oraz na:

 • obsługę realizacji programu, w wysokości 2 867,48 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 48/100),
 • promocję programu, w wysokości 573,50 zł. (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100),
 • ewaluację programu w wysokości 286,75 zł.(słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 75/100.

Powyższe kwoty stanowią uzupełnienie drugiej transzy środków finansowych przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu Aktywny Samorząd w 2015r ( od początku roku na Moduł II, powiat gryfiński otrzymał kwotę 54 632,00 zł).

Biorąc powyższe pod uwagę uważam podjęcie niniejszej uchwały za celowe.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-12-02 15:16:34
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 15:16:34

Strona odwiedzona 287 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.