Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/82/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 199 227,16 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 100 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 100 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 21 677,66 zł
  rozdział 75095-Pozostała działalność - 21 677,66 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 2 072,50 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 2 072,50 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 35 577,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 35 577,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 29 900,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 29 900,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10 000,00 zł
  rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 165 652,84 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 165 652,84 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 165 652,84 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 952 411,81 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 227 648,65 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 227 648,65 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 21 677,66 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 21 677,66 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 240 872,50 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 2 072,50 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 95 300,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 143 500,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 147 513,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 147 513,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 124 900,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 124 900,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 177 200,00 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 13 099,32 zł
  rozdziała 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 99 900,68 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 64 200,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 12 600,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 12 600,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 918 837,49 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 620 992,41 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 620 992,41 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 185,20 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 185,20 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 60 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 60 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 85 657,36 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 85 637,36 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 13 717,32 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 13 717,32 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 115 285,20 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 3 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 112 285,20 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 000,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 13 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10 000,00 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 10 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

uchwałą nr V/39/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr VI/52/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,

uchwałą nr X/70/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 2 072,50 zł, z przeznaczeniem na zakup posiłków dla uczniów.
 2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w związku z którym zwiększa się o 50 000,00 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zakup energii.
 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 3 000,00 zł plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 2 612,80 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia "Pod Dębami" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach oraz o 9 323,20 zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o 11 926,60 zł i Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju o 9,40 zł, w celu dostosowania kwot planowanych dotacji do kwot przekazanych z budżetu państwa.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 10 000,00 zł plan wydatków jednostki na zadania zlecone w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (środki własne powiatu).
 6. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się o 250 000,00 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
 7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, w związku z którym zwiększa się o 100 000,00 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się o 95 000,00 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
 9. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się o 113 000,00 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, w związku z którym zwiększa się o 100 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m. in. przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także dokumentacja techniczna", w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Gminy Cedynia na realizację robót drogowych w miejscowości Cedynia.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w związku z którym zwiększa się o 10 000,00 zł plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych tymi środkami:
  1. zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące o 12 600,00 zł,
  2. zwiększa się plan wydatków na inwestycje:
   • "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie" o 100 095,00 zł,
   • "Modernizacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1357Z Daleszewo-Chlebowo o dł. 100 mb w zakresie odwodnienia nawierzchni" o 16 373,76 zł,
   • "Modernizacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1363Z ul. Nadodrzańska w Widuchowej o dł. 190 mb w zakresie odwodnienia liniowego drogi" o 11 179,89 zł,
  3. zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące o 73 992,41 zł,
  4. zmniejsza się plan wydatków na inwestycje:
   • "Modernizacja źródła ciepła w budynku powiatu gryfińskiego przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie" o 185,20 zł,
   • "Modernizacja źródła ciepła w ZSP w Chojnie" o 185,20 zł,
   • "Termomodernizacja stropodachu na budynku internatu i stołówki w ZSP nr 2 w Gryfinie" o 85 472,16 zł,
   • "Modernizacja instalacji wod. - kan. budynków DPS w Nowym Czarnowie" o 1 781,32 zł,
   • "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków w SOSW w Chojnie-termomodernizacja budynku internatu wraz z dokumentacją techniczną" o 112 285,20 zł,
   • dotacje dla osób fizycznych na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych o 4 000,00 zł,
   • dotacje dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii o 8 000,00 zł.
 12. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 684/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2015 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 35 577,00 zł na zdania własne, bieżące, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (środki na działanie 13.1.1.1. W Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej).
 13. Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym przyznano powiatowi dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 29 900,00 zł, na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 14. Analizę planu dochodów i wydatków, zgodnie z którą:
  • zwiększa się o 21 677,66 zł plan dochodów z tytułu refundacji kosztów projektu "Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej" realizowanego w 2014 r., przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu,
  • zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia o 165 652,84 zł,
  • zmniejsza się o 608 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi Gryfino-Linie, w tym: odcinek pozamiejski oraz rondo na ul. Armii Krajowej".

Skarbnik Powiatu
Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-12-02 15:33:55
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 15:33:55

Strona odwiedzona 252 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.