Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/87/2015 z dnia 2015-12-22

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazuje organ uprawniony do udzielania tych ulg.
 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
  1. należności - rozumie się przez to należność pieniężną mającą charakter cywilnoprawny przysługującą Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym od dłużnika obejmującą należność główną oraz należności uboczne (odsetki za zwłokę i koszty ich dochodzenia);
  2. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadajacą osobowości prawnej, która posiada zobowiązanie względem Powiatu lub jego jednostek organizacyjnych;
  3. uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty.

§ 2. Postanowień uchwały nie stosuje się do należności przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym, których sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 3.

 1. Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:
  1. 1) dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;
  2. dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  3. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  4. dłużnik - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - uległ likwidacji;
  5. zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.
 2. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4.

 1. Przesłanki umorzenia należności, o których mowa w § 3 ust. 1, powinny być udokumentowane przez dłużnika, a gdy umorzenie następuje z urzędu - przez organ lub osobę uprawnioną do umorzenia.
 2. Przesłanki umorzenia należności określone w § 3 ust. 1 powinny być udokumentowane w szczególności:
  1. aktem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr lub pobranym samodzielnie wydrukiem komputerowym zawierającym aktualne informacje o wykreśleniu podmiotu z rejestru, zgodnie z art. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1142);
  2. postanowieniem sądu o:
   1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
   2. umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a,
   3. zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego;
  3. postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  4. protokołem sporządzonym przez powiatową jednostkę organizacyjną, zaopiniowanym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe lub wyższe od jej kwoty.

§ 5. Na wniosek dłużnika:

 1. należności mogą być umarzane w części,
 2. mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
 3. płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty
 • w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika.

§ 6. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest Zarząd Powiatu.

§ 7.

 1. Zarząd Powiatu, uprawniony do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej jest również uprawniony do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale.
 2. Jeżeli wartość należności głównej, wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, przekracza kwotę 6 000 zł, jej umorzenie przez Zarząd Powiatu może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu.

§ 8.

 1. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 2. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 umorzenie należności może nastąpić w formie jednostronnego oświadczenia woli.

§ 9.

 1. W przypadku wniosku o odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności, odsetki za zwłokę nalicza się do dnia wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu.
 2. Jeżeli dłużnik:
  1. nie spłaci w całości należności w odroczonym terminie,
  2. nie zapłaci w terminie lub w pełnej wysokości ustalonych rat
 • należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu płatności.

§ 10.

 1. Pomoc udzielana na podstawie § 3 ust. 1 pkt 5 i § 5 niniejszej uchwały może stanowić pomoc publiczną - pomoc de minimis. Udzielanie pomocy de minimis następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. 2013.352.1.).
 2. Podmioty ubiegające się o pomoc de minimis zobowiązane są do przedstawienia:
  1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, w tym o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  2. pozostałych informacji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).
 3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r. zgodnie z art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L. 2013.352.1.).

§ 11. Traci moc uchwała Rady Powiatu nr XLIV/375/2010 z dnia 2010-09-09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego. Projekt uchwały, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przedstawione zastrzeżenia zostały uwzględnione w uchwale.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2015-12-23 13:43:43
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 13:43:43

Strona odwiedzona 303 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.