Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/88/2015 z dnia 2015-12-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 558 991,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 9 674,21 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 9 674,21 zł
  dział 630-Turystyka - 3 000,00 zł
  rozdział 63095-Pozostała działalność - 3 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 2 872,23 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 872,23 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 454,70 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 454,70 zł
  dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 196 597,82 zł
  rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 4 597,82 zł
  rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 192 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 113 844,00 zł
  rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 113 844,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 2 914,46 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 2 840,91 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 73,55 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 27 706,56 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 27 706,56 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 160 262,65 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 160 262,65 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 266,36 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 266,36 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 41 398,01 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 398,01 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 41 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 911 631,81 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 28 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 28 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 126 200,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 126 200,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 170 000,00 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 170 000,00 zł
  dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich - 57 000,00 zł
  rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -57 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 152 200,00 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 152 200,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 60 000,00 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 5 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 52 000,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 3 000,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 45 000,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 45 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 140 931,81 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 140 931,81 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 600,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 4 600,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 127 700,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 66 700,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 61 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 128 790,88 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 9 459,11 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 9 459,11 zł
  dział 630-Turystyka - 3 000,00 zł
  rozdział 63095-Pozostała działalność - 3 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 81 157,28 zł
  rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 157,28 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 75 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 12 815,91 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 3 000,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 5 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 2 815,91 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 2 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 14 616,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 14 616,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 742,58 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 398,01 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 7 344,57 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 481 431,69 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 1 227 082,74 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 227 082,74 zł
  dział 630-Turystyka - 5 211,00 zł
  rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 2 211,00 zł
  rozdział 63095-Pozostała działalność - 3 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 55 565,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 30 565,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 25 000,00 zł
  dział 757-Obsługa długu publicznego - 100 000,00 zł
  rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 100 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 65 217,95 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 9 310,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 28 767,32 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 27 140,63 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 23 700,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 10 000,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 13 700,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4 655,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 4 655,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:
uchwałą nr V/39/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr VI/52/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr VIII/59/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr X/70/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok,
uchwałą nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 9 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu odsetek i darowizny w postaci pieniężnej) i wydatków jednostki o 398,01 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
 2. Wniosek Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 10 000,00 zł plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 2 815,91 zł (dochody z tytułu refundacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji koszów podróży i zakwaterowania pracownika szkoły, który brał udział w międzynarodowym seminarium poświęconym zastosowaniu systemu ECVET w mobilności edukacyjnej).
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się o 9 459,11 zł plan wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadanie inwestycyjne "Roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice, przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni", w związku z udzieleniem powiatowi pomocy finansowej z budżetu Gminy Mieszkowice.
 5. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zmniejsza się plan dochodów o 14 000,00 zł w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
 6. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów o 27 000,00 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zmniejsza się plan dochodów w działach: 700-Gospodarka mieszkaniowa o 3 000,00 zł, 758-Różne rozliczenia o 800,00 zł i 801-Oświata i wychowanie o 3 000,00 zł.
 7. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 7 344,57 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie o 7 345,67 zł.
 8. Pismo z Ministerstwa Finansów, zgodnie z którym przyznano powiatowi środki na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 113 844,00 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.
 9. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 14 616,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
 10. Informację Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którą zwiększa się o 3 000,00 zł plan dochodów i wydatków powiatu z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Stare Czarnowo i gminy Widuchowa z przeznaczeniem na dofinansowanie "Strategii rozwoju turystyki Powiatu Gryfińskiego do roku 2020" oraz zmniejsza się o 100 281,00 zł plan wydatków bieżących, które nie zostaną zrealizowane w 2015 r.
 11. Informację Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którą zmniejsza się o 30 565,00 zł plan wydatków bieżących, które nie zostaną zrealizowane w 2015 r.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zmniejsza się o 1 227 082,74 zł plan wydatków inwestycyjnych, które nie zostaną zrealizowane w 2015 r. lub po ich realizacji zostały niewykorzystane środki:
  • Przebudowa drogi Gryfino-Linie, w tym odc. pozamiejski oraz rondo na ulicy Armii Krajowej - zmniejszenie o 684 098,04 zł,
  • Przebudowa drogi powiatowej 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odc. Trzcińsko-Zdrój - Antonowice- zmniejszenie o 172 995,00 zł,
  • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie- zmniejszenie o 290 000,00 zł,
  • Przebudowa drogi Szczecin-Binowo- zmniejszenie o 25 979,70 zł,
  • Przebudowa przepustu w m. Rurka- zmniejszenie o 20 000,00 zł,
  • Przebudowa ulic Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie- zmniejszenie o 34 010,00 zł.
 13. Analizę planu dochodów i wydatków, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się o 1 890 831,81 zł plan dochodów, które nie zostaną zrealizowane w 2015 r.,
  • zwiększa się o 388 473,97 zł plan dochodów zrealizowanych ponad plan,
  • zwiększa się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 75 000,00 zł,
  • zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o 100 000,00 zł.
 14. Wniosek Wicestarosty Gryfińskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 157,28 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu plan wydatków w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 r.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-12-23 14:09:09
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 14:09:09

Strona odwiedzona 269 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.