Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/113/2016 z dnia 2016-03-31

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 301 278,09 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 836,33 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 836,33 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 290 241,76 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 290 241,76 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10 200,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 10 200,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 630-Turystyka - 3 000,00 zł
  rozdział 63095-Pozostała działalność - 3 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 303 278,09 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 185 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 185 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 50 444,76 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50 444,76 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 30 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30 000,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 500,00 zł
  rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 3 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 1 500,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 10 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 10 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 18 333,33 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 8 133,33 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 10 200,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 5 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 5 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 5 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W uchwale nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się o 5 000,00 zł plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice organizacji obchodów 71. rocznicy Forsowania Odry.
 2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się o 3 000,00 zł plan wydatków w rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz zakup niezbędnych towarów i usług (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji).
 3. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się o 1 500,00 zł plan wydatków w rozdziale 75421-Zarzadzanie kryzysowe, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z zakresu zarządzania kryzysowego, dotyczące ratownictwa wodnego.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 8 133,33 zł plan wydatków w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (uzupełnienie wkładu własnego, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom powiatowym).
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się o 50 444,76 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na wykonanie nakazu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie dotyczącego zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie instalacji oddymiania w budynkach stanowiących własność powiatu oddanych w najem dla Stowarzyszenia "Pod Dębami" w Dębcach, prowadzącego dom pomocy społecznej.
 6. Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia kwoty środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85333-Powiatwe urzędu pracy o 10 200,00 zł (jest to różnica między zaplanowaną a przyznaną kwotą).
 7. Zwiększenie planu dochodów o 291 078,09 zł, w tym:
  • Wpływ refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu "DOM z SERCEM w Trzcińsku-Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego" w kwocie 290 241,76 zł.
  • Wpływ płatności końcowej dotyczącej projektu "Od praktyki do pracy" w kwocie o 836,33 zł wyższej od kwoty planowanej.
 8. Zmniejszenie planu dochodów o 3 000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z budżetu gmin na dofinansowanie Strategii rozwoju turystyki Powiatu Gryfińskiego (zadanie wykonane w 2015 r.).
 9. Zwiększenie planu wydatków o 225 000,00 zł, w tym:
  • 150 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa mostu w Szczawnie" w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe,
  • 35 000,00 zł na zadania bieżące w zakresie remontu dróg w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe,
  • 30 000,00 zł na zadania bieżące w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
  • 10 000,00 zł na zadania bieżące w dziale 852-Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin powiatu gryfińskiego na udzielenie pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarach.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-05 08:42:56
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 08:42:56

Strona odwiedzona 345 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.