Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVII/120/2016 z dnia 2016-04-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody powiatu o kwotę 210 660,15 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań własnych:
   1. w dziale 600-Transport i łączność o kwotę 750,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o kwotę 750,00 zł,
   2. w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 46 837,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 46 837,00 zł,
   3. w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 1 096,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 1 096,00 zł,
   4. w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 161 977,15 zł, w tym:
    • w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 4 000,00 zł,
    • w rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 157 977,15 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zmniejsza się dochody powiatu o kwotę 168 508,00 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań własnych:
   1. w dziale 758-Różne rozliczenia o kwotę 168 508,00, w tym:
    • w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 167 717,00 zł,
    • w rozdziale 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o 791,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 310 772,29 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań własnych:
   1. w dziale 600-Transport i łączność o kwotę 750,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o kwotę 750,00 zł,
   2. w dziale 758-Różne rozliczenia o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 25 000,00 zł,
   3. w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 9 365,14 zł, w tym:
    • w rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 9 365,14 zł,
   4. w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 680,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 680,00 zł,
   5. w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 274 977,15 zł, w tym:
    • w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 117 000,00 zł,
    • w rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 157 977,15 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Zmniejsza się wydatki powiatu o kwotę 680,00 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań własnych:
   1. w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 680,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę 680,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 268 421,13 zł.

§ 4. Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 480,99 zł.

§ 5. W uchwale nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
 2. uchwałą nr XVI/113/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2106 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 3 otrzymuje brzmienie "§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 897 940,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. zaciąganych kredytów- 2 000 000,00 zł,
  2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 897 940,14 zł",
 2. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o 750,00 zł, w związku z informacją z Gminy Moryń o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej, z przeznaczeniem na uruchomienie autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna.
 2. Zmian w planie dochodów budżetu powiatu dokonuje się w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i planowanych udziałów w podatku PIT na 2016 rok. Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o 167 717,00 zł i część równoważącą o 791,00 zł oraz zwiększa się kwotę planowanych udziałów w podatku PIT o 46 837,00 zł.
 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 1 096,00 zł. Są to środki od uczestników projektu "Od praktyki do pracy 2" na zakup polis ubezpieczeniowych podróży zagranicznej.
 4. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonuje się w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w kwocie 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o 157 977,15 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z realizacją programu finansowanego środkami PFRON "Aktywny samorząd".
 6. Uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 25 000,00 zł. Środki z rezerwy decyzją Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2016 r. przeznaczone zostały na zadanie "Nadzór nad gospodarką leśną".
 7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się plan wydatków jednostki o 8 269,14 zł na realizację projektu "Od praktyki do pracy2" w ramach programu Erasmus+. Są to środki projektu, niewykorzystane i przekazane na rachunek pomocniczy budżetu powiatu w 2015 r.
 8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dokonuje się zmian w planie dotacji dla domów pomocy społecznej, w celu dostosowania planowanych kwot do kwot ostatecznych przyznanych z budżetu państwa.
  Zmniejsza się plan dotacji dla:
  1. Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku Zdroju, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju o 360,00 zł,
  2. Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 320,00 zł.
  Zwiększa się plan dotacji dla:
  1. Stowarzyszenia "Pod Dębami" w Dębcach, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Dębcach o 600,00 zł,
  2. Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu o 80,00 zł.
 9. Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 113 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, na budowę windy w budynku przy ul. Szczecińskiej 33.
 10. Zwiększa się plan przychodów o 268 421,13 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 11. Zwiększa się plan rozchodów o 480,99 zł na spłatę kredytów.
 12. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 897 940,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. zaciąganych kredytów- 2 000 000,00 zł,
  2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 897 940,14 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-29 15:21:08
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-29 15:21:08

Strona odwiedzona 376 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.