Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/125/2016 z dnia 2016-05-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 643 745,54 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 160 157,54 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 483 588,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 993 745,54 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 233 745,54 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 760 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 350 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
 2. uchwałą nr XVI/113/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2106 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
 3. uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

 1. po paragrafie 9 dodaje się paragraf 9a w brzmieniu: "§ 9a. Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. określa załącznik nr 11".
 2. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. dodaje się załącznik nr 11 określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którymi:
  1. zwiększa się plan dochodów jednostki o 200,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz szkoły, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
  2. zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 159 957,54 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ wniosku o dofinansowanie projektu "Europejskie staże" finansowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1-mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, w związku z informacją o zatwierdzonych operacjach typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 483 588,00 zł z tytułu dofinansowania do inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica", jednocześnie zmniejsza się o 350 000,00 zł plan wydatków na to zadanie w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, a zwiększa w paragrafie 6059 o 276 412,00 zł jako wkład własny powiatu oraz w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych o 73 588,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-05-27 12:15:28
data ostatniej aktualizacji: 2016-05-27 12:15:28

Strona odwiedzona 348 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.