Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/127/2016 z dnia 2016-06-30

w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020" oraz Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014".

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 12 i pkt 13, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; z 2015 r. poz. 1045, 1890) art. 14 ust. 1, ust. 2, art. 17 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 4 art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 672) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zasady i tryb uchwalenia przez Radę Powiatu opracowań Programu ochrony środowiska i Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego określają przepisy wymienione we wstępie projektu Uchwały Rady Powiatu.

Zgodnie z ww. przepisami ustaw Zarząd Powiatu, przystąpił do opracowania dokumentów, tj. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016 - 2020 i Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014", które zlecił Pani Annie Sobczyńskiej z Bielina.

 1. Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 672) projekt Programu Ochrony Środowiska poddano konsultacjom społecznym w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w uchwalaniu ww. dokumentów na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 03.10.2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt Programu wraz z Prognozą został upubliczniony poprzez udostępnienie go na stronie internetowej www.gryfino.powiat.pl w zakładce "Komunikaty" oraz umieszczono na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie i 9 gmin wchodzących w skład Powiatu. Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego oraz wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi do ww. projektu drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rolnictwa, Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016 - 2020 wymagał sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i poddania go uzgodnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 16.03.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - art. 53 i art. 57 Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z art. 53 i 58 Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie. Prognozę oddziaływania projektu programu na środowisko ww. organy uzgodniły pozytywnie nie wnosząc uwag.
 3. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska projekty programów podlegają zaopiniowaniu. Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa wysłał opracowanie celem zaopiniowania do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwałą Nr 717/16 z dnia 04 maja 2016 r. Zarząd Województwa zaopiniował pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2020.
 4. Zgodnie z zapisami art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza co 2 lata raporty z Programu Ochrony Środowiska, które przedstawia się Radzie Powiatu, raport obejmuje okres od 01.01.2009-31.12.2014 r. Z uwagi, iż od 2009 r. nie były wykonywane raporty, celem zachowania ich ciągłości, opracowano dokumentacje za lata 2009-2014.

Załącznik nr 1 - "Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020"
Załącznik nr 2 - Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-07-01 14:30:50
data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 14:30:50

Strona odwiedzona 341 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.