Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/128/2016 z dnia 2016-06-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 123 276,63 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 304 111,56 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 819 165,07 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 732 500,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 732 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 265 457,67 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 242 102,11 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 1 023 355,56 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 812 054,11 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 37 846,11 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 774 208,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 62 626,93 zł.

§ 6. W uchwale nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
 2. uchwałą nr XVI/113/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2106 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
 3. uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok,
 4. uchwałą nr XVIII/125/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok
  wprowadza się następujące zmiany:
  1. § 3 otrzymuje brzmienie "§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 960 567,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów - 2 000 000,00 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 960 567,07 zł",
  2. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  4. załącznik nr 11 określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 330 873,07 zł, w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 wniosku o płatność dotyczącego projektu pn. "Dom z Sercem w Trzcińsku - Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego".
 2. Zmienia się finansowanie zadania pn. "Modernizacja sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie". Zmniejsza się plan wydatków finansowanych środkami z budżetu środków europejskich o kwotę 382 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków finansowych środkami własnymi powiatu.
 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie, zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 752,09 zł w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne.
 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 11 094,02 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.
 5. W związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego środkami PFRON, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 556,00 zł.
 6. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, przyznano powiatowi kwotę 488 292,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w Szczawnie wraz z dojazdami". Jednocześnie z zadania wyprowadza się kwotę 350 000,00 zł finansowaną dotacją celową z budżetu państwa oraz zwiększa się wkład własny powiatu o kwotę 41 708,00 zł.
 7. W rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej zwiększa się o 200 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpłat gmin na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i plan wydatków, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 8. W związku z pismem Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie zwiększa się plan wydatków o 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup serwera oraz zasilacza awaryjnego do serwera i swicha 24 porty prędkości 1 Gb/s.
 9. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1 700,00 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Cedynia, z przeznaczeniem na dofinansowanie autobusowej linii komunikacyjnej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna.
 10. Zwiększa się o 99 855,56 zł plan dochodów z tytułu czynszu zgodnie z umową dzierżawy budynku szpitala, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 80111-Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dotyczącej zadania "Termomodernizacja budynku szpitala przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie w ramach działania Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
 11. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu przenosi się środki na wydatki związane z transportem publicznym w kwocie 25 000,00 zł z działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75020-Starostwa powiatowe do działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy.
 12. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o kwotę 62 626,93 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 13. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 960 567,07 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. zaciąganych kredytów- 2 000 000,00 zł,
  2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 960 567,07 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-07-01 14:30:50
data ostatniej aktualizacji: 2016-07-01 14:30:50

Strona odwiedzona 458 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.