Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/142/2016 z dnia 2016-09-15

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.

§ 2.

 1. Wielkość planowanych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych na 2017 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w konsekwencji reagowania na sprawy bieżące i czynniki zewnętrzne.
 4. W wielkości planowanych wydatków uwzględnia się udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami zewnętrznymi.
 5. Utrzymanie długu publicznego w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r.
 6. Deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać ustawowe limity i wytyczne oraz ograniczenia wynikające z ogólnej sytuacji finansowej państwa.

§ 3.

 1. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2017 r.:
  1. w zakresie dochodów budżetowych:
   1. zwiększenie wpływów, w tym majątkowych, w efekcie wykorzystania posiadanego majątku,
   2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. funduszy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowych, środków z rezerw ministerialnych;
  2. w zakresie wydatków budżetowych:
   1. w obszarze służby zdrowia:
    • współudział w standaryzacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie w celu poprawy jakości usług medycznych i rozwoju działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Gryfinie,
    • adaptacja i dostosowanie obiektów w Chojnie na potrzeby opieki medycznej w celu rozwoju zakresu świadczonych usług medycznych i poprawy ich dostępności dla mieszkańców powiatu gryfińskiego,
   2. realizacja planowanych zadań inwestycyjnych:
    • kontynuacja przebudowy drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie na ul. Armii Krajowej (Program Przebudowy Dróg Lokalnych),
    • przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich),
    • przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich),
    • przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami (rezerwa subwencji ogólnej),
    • kontynuacja modernizacji i przebudowy dróg stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym opracowanie dokumentacji technicznych,
    • kontynuacja przebudowy budynku przy ulicy Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych,
    • kontynuacja modernizacji zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, w tym dostosowanie sali gimnastycznej dla potrzeb edukacyjnych,
    • rozpoczęcie modernizacji obiektu przy ul. Łużyckiej (po ZSS) w Gryfinie na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, z uwzględnieniem ewentualnych zmian systemowych,
    • utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej,
   3. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
   4. w obszarze gospodarki nieruchomościami:
    • poprawa estetyki, stanu bezpieczeństwa i funkcjonalności nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
   5. w dziedzinie administracji publicznej:
    • utrzymanie i systematyczna poprawa jakości pracy Urzędu.
 2. Zaangażowanie wydatków na poszczególne zadania priorytetowe może być uzależnione od pozyskania finansowania zewnętrznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. Stanowi ona jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski

data opublikowania: 2016-09-19 15:05:09
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 15:05:09

Strona odwiedzona 297 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.