Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/143/2016 z dnia 2016-09-15

w sprawie uznania się Rady Powiatu w Gryfinie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi według właściwości

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. Dz. U. z 2016 r., poz. 868), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Gryfinie uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Pana ............ ...........................* z dnia 22 sierpnia 2016 r. w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej, stanowiącej zadanie własne Gminy i przekazuje Radzie Miejskiej w Gryfinie ww. część skargi, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przekazania skargi i zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi do rozpatrzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2016 r. została złożona do Starostwa Powiatowego, adresowana na Radę Powiatu, skarga Pana ...........................*. Skarga w zakresie żądania likwidacji rowu melioracyjnego, jest skargą na pracownika i jest rozpatrywana przez Starostę, jako organ właściwy. Z analizy treści skargi jednak wynika, iż poza sprawą rowu melioracyjnego skarżący zarzuca brak kontroli właściwego organu nad sprawą odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej. Organem właściwym w tej sprawie jest zatem burmistrz, nie starosta. Zgodnie bowiem z art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 20016 poz. 672 ze zm.), organem ochrony środowiska w tym zakresie jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nadto zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250), to do zadań własnych gminy należy w szczególności obejmowanie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Z uwagi na to, iż kompetencje starosty, jako organu ochrony środowiska, nie dotyczą kwestii odprowadzania ścieków, Rada Powiatu podejmuje uchwałę na podstawie art. 231 KPA w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi organu właściwemu, tj. właściwej Radzie Miejskiej. Zgodnie z art. 231 KPA w sytuacji wpływu skargi do organu niewłaściwego do jej rozpatrzenia, organ ten w trybie art. 231 k.p.a. obowiązany jest przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski

* wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art.5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.2058 ze zm.) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. z 2016 poz. 922)

data opublikowania: 2016-09-19 15:08:50
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 15:08:50

Strona odwiedzona 310 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.