Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/146/2016 z dnia 2016-10-27

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, Dz. U. z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271 i 1579), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 77/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie i jej każdoczesnego następcy prawnego, w granicach pasa technicznego o szerokości 1 m i długości 26 m.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna określająca granice obciążanej działki oraz granice pasa technicznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 77/5 o pow. 2 863 m2, położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej 82, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Powiat Gryfiński zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na przebudowie budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Inwestycja ta koliduje z przyłączem ciepłowniczym zlokalizowanym na terenie działki nr 77/5, którego właścicielem jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie. Niezbędne jest zatem usunięcie kolizji polegające na przebudowie przyłącza ciepłowniczego.

Mając powyższe na uwadze, Powiat Gryfiński zawarł z PGE GiEK S.A. porozumienie w sprawie przebudowy kolidującego odcinka przyłącza ciepłowniczego na działce nr 77/5, położonejw obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym porozumieniu, Powiat Gryfiński ustanowi na przedmiotowej nieruchomości odpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu polegającą na:

 1. prawie korzystania z ww. nieruchomości w zakresie posadowienia na działce nr 77/5 urządzeń ciepłowniczych w celu przyłączenia znajdującego się na tym terenie budynku do sieci ciepłowniczej PGE GiEK S.A.,
 2. prawie eksploatacji urządzeń ciepłowniczych, prawie wstępu w każdym czasie i miejscu na teren ww. nieruchomości w celu prowadzenia prac związanych z budową, przebudową, utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją oraz usuwaniem awarii i urządzeń,
 3. obowiązku każdoczesnego właściciela ww. nieruchomości powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby korzystanie z nieruchomości w ww. zakresie, w tym w szczególności powstrzymanie się od działań uniemożliwiających dostęp do urządzeń ciepłowniczych.

Stosownie do § 2 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności zaś mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-02 08:43:18
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-02 08:43:18

Strona odwiedzona 220 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.