Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/154/2016 z dnia 2016-11-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 211 674,58 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 2 106 045,41 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 105 629,17 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 2 708 706,75 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 2 352 467,75 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 356 239,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 385 992,73 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 275 992,73 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 110 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1 761 777,97 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 562 189,97 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 1 199 588,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 1 121 246,93 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o 2 000 000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

§ 7. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 081 814,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 9. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o 100 000,00 zł, w związku z dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania "Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o 100 500,00 zł, w związku z otrzymaniem z Funduszu Pracy środków na finansowanie w 2016 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Po analizie budżetu powiatu zwiększa się plan dochodów zrealizowanych ponad plan, zmniejsza się plan dochodów, które nie będą zrealizowane w 2016 r. oraz zmniejsza się plan wydatków, które nie będą realizowane w 2016 r. zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 4. Zmniejsza się planowane przychody o 2 000 000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych przychodów o 1 121 246, 93 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 5. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 081 814,00 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-28 11:50:42
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 11:50:42

Strona odwiedzona 273 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.