Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/167/2017 z dnia 2017-01-26

w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) w związku z § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 709) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego zmienionej uchwałą nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2015 r. dokonuje się zmiany § 1 który otrzymuje brzmienie:
"§ 1. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, radnym przysługuje dieta miesięczna w wysokości:

 1. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym - 111% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 2. Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącemu stałej komisji Rady Powiatu - 78% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 3. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej - 71% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 4. Pozostałym radnym - 66% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Miesięczna dieta przysługująca radnemu, obliczona zgodnie z ust. 1, nie może przekroczyć określonej w odrębnych przepisach maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu powiatu oraz kwoty wskazanej w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, dieta radnego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców radnemu przysługuje 85% maksymalnej wysokości diety (Rozporządzenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu). Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456) minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wzrosło i wynosi 2000,00 zł.

W związku z powyższym proponuje się następujące zmiany wysokości diet:

 1. Przewodniczącemu Rady Powiatu i członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym - zmniejszenie z 120% do 111% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 2. Zastępcy przewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącemu stałej komisji Rady Powiatu - zmniejszenie z 84% do 78% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 3. Radnemu będącemu członkiem Komisji Rewizyjnej - zmniejszenie z 76% do 71% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 4. Pozostałym radnym - zmniejszenie z 71% do 66% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wypłatą diet radnych zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2017 r.

W § 1 ust. 2 zmiana polega na wskazaniu aktualnego tekstu jednolitego ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został opublikowany w ubiegłym roku.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456), wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła od 1 stycznia 2017 r., uzasadnione jest nadanie proponowanej uchwale mocy obowiązującej właśnie od tej daty.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-01-30 11:35:08
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-30 11:35:08

Strona odwiedzona 459 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.