Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/170/2017 z dnia 2017-02-23

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 100 000,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 177 613,79 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 122 153,75 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 55 460,04 zł;
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 277 613,79 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 507 613,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 507 613,79 zł.

§ 5. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10.
 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o 100 000,00 zł. Środki na zadanie "Budowa windy osobowej w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie" z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowane w dochodach w 2017 r. wpłynęły na rachunek powiatu w 2016 roku.
 2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o 97 123,53 zł, w związku z realizacją pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego środkami z PFRON. Zgodnie z umową, środki z PFRON, niewykorzystane w 2016 roku zwiększają plan wydatków w 2017 rok.
 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze o 1 514,10 zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek. W grudniu 2016 r. na rachunek jednostki wpłynęła darowizna pieniężna z Fundacji "Młodzi-Młodym", z przeznaczeniem na cele statutowe SOSW w Chojnie.
 4. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu".
 5. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195-Pozostała działalność o 2 345,61 zł. Są to środki niewykorzystane w 2016 roku na realizację projektów "Europejskie staże" - kwota 574,26 zł i "Od praktyki do pracy 2" - kwota 1 771,35 zł.
 6. Zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
 7. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 26 630,55 zł, w związku z rocznym rozliczeniem środków na realizację zadania publicznego "Prowadzenie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Moryniu" przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie.
 8. Zwiększa się planowane przychody o 277 613,79 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 9. Ustala sie planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 3 507 613,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 507 613,79 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-02-24 14:23:36
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-24 14:23:36

Strona odwiedzona 395 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.