Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIX/191/2017 z dnia 2017-05-25

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Gminy Gryfino w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 820) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na mienie Gminy Gryfino prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerami działek: 172/3 o pow. 306 m2 i 172/4 o pow. 933 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, gmina Gryfino, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00062534/0.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1, następuje z przeznaczeniem na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. zieleń izolacyjną i obsługę komunikacji (parking).
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa zasadnicza określająca granice nieruchomości przeznaczonej do darowizny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości oznaczonej numerem działki 172/1 o pow. 5 415 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, gmina Gryfino. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ww. nieruchomość położona jest w następujących jednostkach planistycznych: w części G3-55.KD.L4 - droga publiczna kategorii powiatowej w klasie drogi lokalnej (ul. 1 Maja), w części G3-55.ZI.45 - tereny przeznaczone pod zieleń izolacyjną, w części G3-55.KS.39 - teren przeznaczony pod obsługę komunikacji (parking).

Część powyższego terenu, przeznaczonego w planie pod parking i zieleń izolacyjną, jest niezbędna dla realizacji inwestycji Gminy Gryfino pn. "Zintegrowane centrum przesiadkowe", polegającej na zagospodarowaniu terenu przy dworcu PKP w Gryfinie, w tym budowie zajezdni autobusowej, budowie parkingów, zagospodarowaniu terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną, drogową, w celu usprawnienia podróży pasażerom korzystającym z komunikacji miejskiej. W powiązaniu z tymi zamierzeniami planowana jest przebudowa parkingu zlokalizowanego na terenie drogi publicznej powiatowej - ul. 1 Maja.

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie porozumienia z dnia 23 września 2016 r., zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino, Gmina Gryfino na własny koszt zleciła i przeprowadziła podział geodezyjny przedmiotowej nieruchomości, w wyniku którego powstały działki nr 172/2 o pow. 4 175 m2 (droga powiatowa - ul. 1 Maja), 172/3 o pow. 306 m2 (zieleń izolacyjna) i 172/4 o pow. 933 m2 (parking).

Wartość księgowa części ww. nieruchomości gruntowej wynosi 4 956,00 zł, a budowli 62 581,37 zł. Na terenie tym znajdują się 4 znaki drogowe i 2 tabliczki podznakowe o łącznej wartości 750,00 zł. Średni roczny koszt utrzymania terenu wynosi ok. 3 050,00 zł. Z uwagi na fakt, że w granicach działek nr 172/3 i 172/4 zlokalizowana jest infrastruktura (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna), każdoczesny właściciel tego terenu zobowiązany jest do jego udostępniania odpowiednim służbom odpowiedzialnym za utrzymanie budowli, a także do korzystania z terenu w sposób umożliwiający jej prawidłowe funkcjonowanie.

Zgodnie z § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, zbycie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do art. art. 13 ust. 2 ww. ustawy, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Uchwałą Nr XXXIII/314/14 z dnia 23 lutego 2017 r. Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek 172/3i 172/4 z obrębu 3 miasta Gryfino, z przeznaczeniem na cele określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. zieleń izolacyjną i obsługę komunikacji (parking).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na mienie Gminy Gryfino części przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-05-26 14:11:21
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-26 14:11:21

Strona odwiedzona 455 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.