Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/206/2017 z dnia 2017-09-21

w sprawie określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) związku z § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu nr VI/52/2011 z dnia 09 czerwca 2011 r. sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się priorytetowe kierunki polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok.

§ 2.

 1. Wielkość planowanych dochodów ustalana jest na podstawie wskaźników makroekonomicznych oraz informacji o planowanych na 2018 r. wielkościach: subwencji ogólnej, dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie innych ustaw.
 2. Wysokość wydatków stanowi pochodną możliwości finansowych Powiatu Gryfińskiego, przyjętych priorytetów, potrzeb społeczności lokalnej oraz ustawowo nałożonych zadań.
 3. Wielkość wydatków bieżących i inwestycyjnych może ulec zmianie w konsekwencji reagowania na sprawy bieżące i czynniki zewnętrzne.
 4. W wielkości planowanych wydatków uwzględnia się udział własny w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych środkami zewnętrznymi.
 5. Utrzymanie długu publicznego w wielkości wyrażonej kwotowo nieprzekraczającej kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na dzień 31 grudnia 2013 r.
 6. Deficyt budżetowy oraz wysokość zewnętrznych źródeł jego pokrycia musi uwzględniać ustawowe limity i wytyczne oraz ograniczenia wynikające z ogólnej sytuacji finansowej państwa.

§ 3.

 1. Mając na uwadze pełną realizację zadań ustawowych oraz uwzględniając wytyczne § 2, Rada Powiatu w Gryfinie przyjmuje następujące kierunki polityki przy opracowaniu budżetu na 2018 r.:
  1. w zakresie dochodów budżetowych:
   1. zwiększenie wpływów, w tym majątkowych, w efekcie wykorzystania posiadanego majątku,
   2. pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, m.in. funduszy z budżetu Unii Europejskiej, dotacji celowych, środków z rezerw ministerialnych;
  2. w zakresie wydatków budżetowych:
   1. w obszarze służby zdrowia:
    • współudział w standaryzacji Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Gryfinie w celu poprawy jakości usług medycznych i rozwoju działalności Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Gryfinie,
   2. realizacja planowanych zadań inwestycyjnych, w szczególności:
    • kontynuacja przebudowy ul.1 Maja w Gryfinie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego oraz porozumienie z Gminą Gryfino),
    • przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka,
    • poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice, odcinek Wilcze - Żelechowo (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich),
    • budowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza, odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój,
    • kontynuacja modernizacji i przebudowy dróg stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym opracowanie dokumentacji technicznych,
    • przebudowa drogi powiatowej w Golicach (Program Przebudowy Dróg Lokalnych),
    • przebudowa drogi w Gogolicach (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych),
    • kontynuacja zagospodarowania terenu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju wraz z adaptacją części budynku na cele magazynowe,
    • kontynuacja utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej oraz zabezpieczenie wkładu powiatowego do uruchomienia zakładu,
    • dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie gryfińskim do rynku pracy,
    • modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
    • przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
    • poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju,
   3. utrzymanie poziomu wydatków budżetowych w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań związanych z poprawą stanu technicznego i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
   4. w obszarze gospodarki nieruchomościami:
    • poprawa estetyki, stanu bezpieczeństwa i funkcjonalności nieruchomości Powiatu Gryfińskiego,
   5. w dziedzinie administracji publicznej:
    • utrzymanie i systematyczna poprawa jakości pracy Urzędu.
  3. Zaangażowanie wydatków na poszczególne zadania priorytetowe może być uzależnione od pozyskania finansowania zewnętrznego.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący Rady
  Roman Michalski


  UZASADNIENIE

  Podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością wyznaczenia priorytetowych kierunków polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok. Stanowi ona jednocześnie podstawę opracowania projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Rady Powiatu Nr VI/52/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

  Przewodniczący Rady
  mgr Roman Michalski

  data opublikowania: 2017-09-22 11:16:15
  data ostatniej aktualizacji: 2017-09-22 11:16:15

  Strona odwiedzona 225 razy
  Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
  Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

  Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

  Pobierz Adobe Reader
  Program jest niezbędny do przeglądania
  niektórych treści zawartych w serwisie.