Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/229/2017 z dnia 2017-11-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 137 095,92 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 106 575,35 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 30 520,57 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza siędochody budżetu powiatu o kwotę 130 557,76 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 22 320,00 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 108 237,76 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 183 296,49 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 135 575,35 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 47 721,16 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 176 758,33 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 60 320,00 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 116 438,33 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 600-Transport i łączność o 8 200,57 zł z tytułu pomocy finansowej gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Roboty drogowe w gminie Mieszkowice" (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni). Jednocześnie dokonuje się na tym zadaniu zmniejszenie planu wydatków z tytułu udziału środków własnych powiatu w wysokości 8 200,57 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę zadania "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami.
 2. Zmniejsza się o 30 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu z tytułu dofinansowania z budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój zadania inwestycyjnego: Roboty drogowe w gminie Trzcińsko-Zdrój (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni) w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe.
 3. Zmniejsza się o 41 652,40 zł plan dochodów i wydatków w dziale 600-Transport i łączność z tytułu pomocy finansowej gminy Trzcińsko-Zdrój z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój".
 4. Zwiększa się o 2 400,00 zł plan dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie z tytułu wynajmu pomieszczenia. Środki te przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki.
 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie poprzez zmniejszenie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy z tytułu zakupu usług o kwotę 16 000,00 zł i zwiększenie o tą kwotę w dziale 75020-Starostwa powiatowe planowanych wydatków zakupu druków komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału Komunikacji i Transportu.
 6. Zwiększa się planowane wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie w wysokości 13 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu o ta kwotę wydatki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i Funduszu Pracy.
 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków projektu realizowanego przez ZSP nr 2 w Gryfinie pn. "Kreatywni na co dzień" poprzez zmniejszenie środków dotacji na zadania bieżące o kwotę 22 320,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków na zakupy inwestycyjne w ramach projektu. Równocześnie, z tytułu realizacji przedmiotowego projektu, zwiększa się dochody i wydatki jednostki o 67 589,99 zł z tytułu obsługi projektu.
 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków projektu realizowanego przez Starostwo Powiatowe Gryfinie pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej" poprzez zmniejszenie środków dotacji na zadania inwestycyjne o kwotę 36 586,36 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tą kwotę środków na wydatki bieżące.
 9. Zmniejsza się o 9 000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne przy jednoczesnym zwiększeniu o 9 000,00 zł planu dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-01 14:09:44
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-01 14:09:44

Strona odwiedzona 150 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.