Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/230/2017 z dnia 2017-11-30

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039, zmienionej:

 1. uchwałą nr XXVI/171/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 2. uchwałą nr XXVII/182/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 3. uchwałą nr XXVIII/187/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 4. uchwałą nr XXIX/193/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 5. uchwałą nr XXX/201/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 6. uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 7. uchwałą nr 447/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 8. uchwałą nr XXXI/208/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 9. uchwałą nr XXXII/222/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039,
 10. uchwałą nr 485/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039

wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2017- 2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przyznaje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego wyłączną inicjatywę sporządzenia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z art. 230 ust. 6 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany nie później niż uchwałę budżetową.

Projekt uchwały dotyczy:

 1. zmian wielkości liczbowych określonych w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039", które wg art. 229 ustawy o finansach publicznych, powinny być zgodne z budżetem jednostki co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
 2. zmian w załączniku nr 2 "Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039" w zakresie przedstawionych w niej podstawowych wielkości charakteryzujących wieloletnią prognozę finansową,
 3. zmian w załączniku nr 3 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2017-2020":
  1. zadanie bieżące pn. "Kreatywni na co dzień" (pozycja 1.1.1.3): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 22.320,00 zł,
  2. zadanie bieżące pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej" (pozycja 1.1.1.4): zwiększenie nakładów łącznych o 54.287,73 zł, zmniejszenie limitu wydatków w roku 2017 o 170.366,18 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o 224.654,01 zł i limitu zobowiązań o 54.287,83 zł,
  3. zadanie bieżące pn. "Europejska jakość w kształceniu zawodowym" (pozycja 1.1.1.6): zwiększenie limitu wydatków w roku 2017 i zmniejszenie limitu w roku 2018 o 1.174,31 zł,
  4. zadanie pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" (pozycja 1.1.1.11)": wyodrębnienie z zadania majątkowego wydatków bieżących w roku 2018 w kwocie 600,00 zł,
  5. zadanie majątkowe pn. "Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie" (pozycja 1.1.2.1)": zwiększenie nakładów łącznych o 2.010,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o 80.000,00 zł, w roku 2019 o 644.383,92 zł, w roku 2020 o 2.427.406,93 zł i zmniejszenie limitu wydatków w roku 2021 o 3.151.790,85 zł,
  6. zadanie majątkowe pn. "Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej" (pozycja 1.1.2.2): zmniejszenie nakładów łącznych o 7.209,26 zł, limitu wydatków w roku 2017 o 1.045.229,60 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2018 o 1.038.020,34 zł i zmniejszenie limitu zobowiązań o 7.209,26 zł,
  7. zadanie majątkowe pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju" (pozycja 1.1.2.5)": zmniejszenie nakładów łącznych o 600,00 zł, limitu wydatków w roku 2018 o 4.098.000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 4.097.400,00 zł, zmniejszenie limitu zobowiązań o 600,00 zł,
  8. zadanie majątkowe pn. "Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu" (pozycja 1.1.2.6)": zmniejszenie limitu wydatków w roku 2018 o 808.920,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 788.920,00 zł i w roku 2020 o 20.000,00 zł,
  9. zadanie majątkowe pn.: "Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice" (pozycja 1.1.2.8): zwiększenie nakładów łącznych i limitu wydatków w roku 2018 i limitu zobowiązań o 20.000,00 zł,
  10. zadanie majątkowe pn. "Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy" (pozycja 1.1.2.10): dodanie nowego zadania inwestycyjnego,
  11. zadanie pn. "Kreatywni na co dzień" (pozycja 1.1.2.11): wyodrębnienie z zadania bieżącego wydatków majątkowych w roku 2017 w kwocie 22.320,00 zł,
  12. zadanie bieżące pn. "Ubezpieczenie Powiatu Gryfińskiego - OC, majątku oraz pojazdów" (pozycja 1.3.1.2): zwiększenie nakładów łącznych o 20.000,00 zł, limitu wydatków w roku 2017 o 9.000,00 zł i w roku 2018 o 15.000,00 zł,
  13. zadanie bieżące pn. "Utrzymanie ulic powiatowych w miastach (porozumienia z gminami)" (pozycja 1.3.1.8): zwiększenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2018 i limitu zobowiązań o 300.000,00 zł,
  14. zadanie pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" (pozycja 1.3.1.16): wyodrębnienie z zadania majątkowego wydatków bieżących w roku 2018 w kwocie 934.959,35 zł i w roku 2019 w kwocie 934.959,35 zł,
  15. zadanie majątkowe pn. "Przebudowa boiska sportowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie" (pozycja 1.3.2.3): zmniejszenie limitu wydatków w roku 2018 i zwiększenie limitu wydatków w roku 2019 o 1.173.901,49 zł,
  16. zadanie majątkowe pn. "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie" (pozycja 1.3.2.5): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2017 i limitu zobowiązań o 280.700,00 zł,
  17. zadanie majątkowe pn. "Wykonanie rurociągu melioracji wodnych szczegółowych oraz obniżenie i stabilizacja nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obręb Orzechów, gmina Cedynia" (pozycja 1.3.2.6): zmniejszenie nakładów łącznych, limitu wydatków w roku 2018 i limitu zobowiązań o 100.399,11 zł,
  18. zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie" (pozycja 1.3.2.8): zmniejszenie nakładów łącznych o 1.869.918,70 zł, limitu wydatków w roku 2018 i w roku 2019 o 934.959,35 zł oraz limitu zobowiązań o 1.869.918,70 zł,
  19. zadanie majątkowe pn. "Hala Sportowa przy ul. Niepodległości w Gryfinie" (pozycja 1.3.2.9): dodanie nowego zadania inwestycyjnego,
  20. zadanie majątkowe pn. "Przebudowa przepustu na rzece Rurzyca w m. Rurka" (pozycja 1.3.2.10): dodanie nowego zadania inwestycyjnego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-01 14:18:22
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-01 14:18:22

Strona odwiedzona 118 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.