Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/234/2017 z dnia 2017-12-28

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2, 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) oraz § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na przekazanie w drodze darowizny na mienie Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 390 o pow. 3,72 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00058914/7.
 2. Darowizna nieruchomości, o której mowa w ust. 1, następuje w celu przekazania jej na rzecz Nadleśnictwa Gryfino.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna określająca granice nieruchomości przeznaczonej do darowizny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński jest właścicielem nieruchomości drogowej oznaczonej numerem działki 390 o pow. 3,72 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo.

Przedmiotowa nieruchomość, wchodząca w skład drogi powiatowej Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec, stanowi pełną enklawę wśród gruntów Nadleśnictwa Gryfino i ma charakter drogi leśnej. Służy ona celom gospodarki leśnej i zgodnie z przepisami ustawy o lasach winna być ewidencyjnie lasem.

Na podstawie porozumienia z dnia 07 czerwca 2017 r., przedmiotowa nieruchomość została przekazana w użytkowanie na rzecz Nadleśnictwa Gryfino, a następnie na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXII/219/2017 z dnia 26 października 2017 r., pozbawiona została kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania.

Z uwagi na fakt, że ww. nieruchomość stanowi własność Powiatu Gryfińskiego a Nadleśnictwo reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, niezbędne jest uregulowanie formy władania przedmiotowej nieruchomości przez Nadleśnictwo.

Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

Biorąc powyższe pod uwagę, celem uregulowania spraw własnościowych powyższej nieruchomości zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na mienie Skarbu Państwa przedmiotowej nieruchomości drogowej stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski

data opublikowania: 2017-12-29 12:19:18
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 12:19:18

Strona odwiedzona 61 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.