Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/236/2017 z dnia 2017-12-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 316 350,96 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 316 350,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 270 673,86 zł, w tym;

 1. dochody bieżące o kwotę 178 261,86 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 92 412,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 561 080,76 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 561 080,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2 067 498,52 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 742 498,52 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 1 325 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 447 905,14 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Zmniejsza się planowane przychody budżetu o 2 000 000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 7. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 714 152,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 176 147,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
 2. Zmniejsza się o 111 212,86 zł plan dochodów budżetu powiatu w dziale 801-Oświata i wychowanie, w związku z dofinansowaniem Projektu "Struggle Against Violent Extreminst", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o tą samą kwotę.
 3. Zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie i dziale 845- Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się na wniosek Dyrektora poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 570,57 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 4. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 12 200,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 5. Zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 107 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwiększa się plan dochodów o kwotę 939,78 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu darowizny pieniężnej od Fundacji Studenckiej "Młodzi-Młodym", jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki na zakup materiałów i wyposażenia w tym samym dziale.
 7. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 31 500,00 zł z tytułu realizacji projektu "Aktywna integracja" powiecie gryfińskim.
 8. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zmniejsza się plan dochodów i wydatków jednostki do poziomu prognozowanego ich wykonania. Łączna kwota zmian wynosi 18 379,23 zł.
 9. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej Nowym Czarnowie o kwotę 44 000,00 zł w dziale 852-Pomoc społeczna przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o tą kwotę.
 10. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 24 594,41 zł w związku z realizacją przez PCPR pilotażowego programu "Aktywny samorząd".
 11. Zwiększa się dochody budżetu powiatu z tytułu wpływu z podatku osobowego od osób prawnych o kwotę 110 000,00 zł oraz zmniejsza się planowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 94 412,00 zł.
 12. W planie wydatków Starostwa Powiatowego zmniejsza się planowane wydatki majątkowe kwotę 1.325.000,00 zł (w związku m.in. z: osiągnięciem w przetargach na roboty, towary i usługi budowlane niższych kwot niż wynikało z wartości kosztorysowych, fakturowania nakładów przy inwestycjach wieloletnich w przyszłym roku) na następujących zadaniach:
  1. Przebudowa drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój - Białęgi - 90.000,00 zł; (600, 60014 §§ 6058, 6059, 6050);
  2. Roboty drogowe w Gminie Moryń - 40.000,00 zł; (600, 60014 § 6050),
  3. Poprawa bezpieczeństwa na trasach przejazdów szkolnych - 30.000,00 zł; (600, 60014 6050),
  4. Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej w Chojnie - 10.000,00 zł; (700, 70005 § 6050),
  5. Zakup samochodu - 100.000,00 zł; (750, 75020 § 6050),
  6. Adaptacja nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego w celu poprawy jakości opieki medycznej oraz współudział w rozbudowie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. - 85.000,00 zł; (851, 85111 § 6050),
  7. Rozbudowa szpitala powiatowego w Gryfinie - 20.000,00 zł; (851, 85111 § 6050),
  8. Modernizacja instalacji ppoż. W DPS w Nowym Czarnowie - 16.000,00 zł i likwidacja betonowego boksu na nieczystości stałe (...) w DPS Trzcińsku-Zdroju - 45.000,00 zł; (852, 85202 § 6050),
  9. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej - 850.000,00 zł; (853, 85395 § 6057),
  10. Przebudowa Sali Gimnastycznej w SOSW w Chojnie - 19.000,00 zł; (854, 85403 § 6050).
  Zmniejsza się planowane wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe do poziomu prognozowanego ich wykonania o kwotę 507.900,00 zł w:
  1. Dziale 600 - Transport i łączność - 30.000,00 zł z tytułu usług remontowych,
  2. Dziale 750 - Administracja publiczna - 89.000,00 zł z tytułu zakupu materiałów i usług remontowych i tłumaczeń,
  3. Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 34.900,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych i energii,
  4. Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.600,00 zł z tytułu dotacji celowej udzielanej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
  5. Dziale 801 - Oświata i wychowanie - 78.000,00 zł z tytułu zakupu pozostałych usług i dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
  6. Dziale 851 - Ochrona zdrowia - 15.000,00 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
  7. Dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 250.000,00 zł z tytułu planowanego podatku od towarów i usług (VAT),
  8. Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 15.600,00 zł z tytułu stypendiów i dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
  9. Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 11.800,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych i dotacji celowej na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 13. Zmniejsza się planowane przychody o 2 000 000,00 zł, z tytułu planowanego kredytu bankowego, przy jednoczesnym zwiększeniu planowanych przychodów o 447 905,14 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 14. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 2 714 152,06 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-12-29 12:38:37
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 12:38:37

Strona odwiedzona 126 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.