Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

7 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 19/2015 z dnia 2015-01-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, Dz. U. z 2015 r. poz. 1626, poz. 1877) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 167 761,15 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 33 908,18 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 1 498,18 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 32 410,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 240,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 3 240,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:
  dział 852-Pomoc społeczna - 51,37 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 51,37 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 130 000,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 130 000,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 561,60 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 561,60 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 167 761,15 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 33 908,18 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 1 498,18 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 32 410,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 3 291,37 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 3 291,37 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 130 000,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 130 000,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 561,60 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 561,60 zł

§ 2. W uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 7.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, zmniejsza się o 32 410,00 zł plan wydatków na zadania bieżące, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inwestycję "Modernizacja pracowni elektrycznej";
 2. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 561,60 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek za dwie uczennice ośrodka, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków z tego tytułu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (uczeń, za którego szkoła opłacała składki zrezygnował z nauki);
 3. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej plan wydatków jednostki o 3 240,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika;
 4. wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 130 000,00 zł plan wydatków w § 4180-Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia;
 5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne, zmniejsza się o 1 498,18 zł plan wydatków w § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w § 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 6. porozumieniem nr DPS/61/XVI/2014 o wsparcie realizacji zadania publicznego, zawartego z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym odsetki bankowe od przekazanych środków, należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-02-02 11:52:02
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-02 11:52:02

Strona odwiedzona 382 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.