Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

12 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 36/2015 z dnia 2015-03-12

w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) oraz art. 15 ust. 2a-2b i ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje konkursowe do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfinskiego w 2015 roku:

 1. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1. przewodniczący: Jan Gładkow - członek zarządu powiatu;
  2. wiceprzewodniczący: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
  1. przewodniczący: Jan Gładkow - członek zarządu powiatu;
  2. wiceprzewodniczący: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 3. w zakresie turystyki i krajoznawstwa:
  1. przewodniczący: Jan Gładkow - członek zarządu powiatu;
  2. wiceprzewodniczący: Elżbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określone zostały w rozdziale IV załącznika do uchwały Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, poz. 1138.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Komisje konkursowe powołane zostają na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z realizacją zapisów uchwały Nr XL/288/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, uchwały Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku oraz regulaminu konkursu określonego w załączniku do uchwały Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W stosunku do wszystkich członków komisji stosuje się ograniczenie dotyczące wyłączenia z prac komisji osób, aby wykluczyć konflikt interesów. Oznacza to, że w pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji trzeciego sektora (także urzędnicy), którzy są powiązani z organizacją składającą ofertę w konkursie.

Komisje konkursowe ocenią złożone oferty biorąc pod uwagę m.in. ocenę realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom w latach poprzednich, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

data opublikowania: 2015-03-16 10:06:26
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 10:06:26

Strona odwiedzona 336 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.