Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

12 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 38/2015 z dnia 2015-03-12

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 366, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 451, poz. 526, poz. 618, poz. 689), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 4 853,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 852-Pomoc społeczna - 4 853,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 4 471,00 zł
rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 382,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 29 900,12 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 10 961,03 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 10 961,03 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 2 600,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 600,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43,20 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 43,20 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 632,26 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 2 316,13 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 2 316,13 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 4 786,63 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 4 786,63 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 024,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 024,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 4 853,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 4 471,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 382,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 25 047,12 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 18 193,29 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 18 193,29 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43,20 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 43,20 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 4 786,63 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 4 786,63 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 024,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 024,00 zł

§ 3. W uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

uchwałą nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 28/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 8.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 497,63 zł oraz zakup usług pozostałych o 4 289,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia;
 2. wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na uposażenia funkcjonariuszy o 2 024,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na pozostałe należności funkcjonariuszy (wypłata nagrody uznaniowej);
 3. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 43,20 zł plan wydatków jednostki, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie z przeznaczeniem na zwrot płatności dotyczącej realizowanego w 2014 r. projektu "Młodzi aktywni";
 4. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 2 600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika;
 5. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 8 598,58 zł, z przeznaczeniem na uruchomienie formy nauczania indywidualnego dla ucznia;
 6. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 2 362,45 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela mianowanego;
 7. wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 4 632,26 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela mianowanego;
 8. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych w 2015 r., zgodnie z którym zwiększono powiatowi o 4 471,00 zł dotację celową na zadania zlecone bieżące w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemca w rodzinie zastępczej, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);
 9. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych w 2015 r., zgodnie z którym zwiększono powiatowi o 382,00 zł dotację celową na zadania zlecone bieżące w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-03-16 10:21:46
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-16 10:21:46

Strona odwiedzona 330 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.