Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

14 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 43/2015 z dnia 2015-03-26

w sprawie upoważnienia dyrektora PCPR w Gryfinie do kontroli rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w Powiecie Gryfińskim

Na podstawie art.4 ust.1 pkt.3a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 38b ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 579, poz. 1519, z 2013r. poz. 154, 866, 1650 z 2014 r. poz. 619, 1188, 1198), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Gryfinie do kontroli rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz do kontroli placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Gryfińskiego.
 2. W związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym dyrektor PCPR ma prawo do:
  1. żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;
  2. wstępu w ciągu doby, w tym w porze nocnej - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, w których wykonywane są ich zadania.
  3. przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
  4. przeprowadzanie oględzin obiektów, w których kontrolowana rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą;
  5. żądania od pracowników kontrolowanej jednostki, rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej w zakresie przeprowadzonej kontroli:
  6. obserwacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
  7. przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, w tym zasięgania opinii dzieci z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Art.38b ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej brzmi:
"1.Zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
2. Zarząd powiatu może upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli o której mowa w ust.1 członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy kontrolowanych jednostek."
W związku z w/w zapisami ustawy oraz w celu wykonywania czynności kontrolnych proponuje się upoważnić dyrektora PCPR do przeprowadzania kontroli w rodzinach zastępczych, u prowadzących rodzinne domy dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdyż PCPR dysponuje odpowiednią kadrą i możliwościami technicznymi do podjęcia się realizacji tego zadania.

data opublikowania: 2015-03-27 11:30:22
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 11:30:22

Strona odwiedzona 269 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.