Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

14 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 46/2015 z dnia 2015-03-26

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 11 ust. 2, art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 zmiany: Dz.U. z 2014 r. poz. 1138, poz. 1146) oraz uchwały nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu z protokołami z prac komisji konkursowych rozstrzyga się ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 3. turystyki i krajoznawstwa i dokonuje się wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 2. Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, który jest podstawą do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonych na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2, jak też warunki i zasady realizacji tych zadań zostaną określone w umowach zawartych z podmiotami, które otrzymały dotacje.

§ 4. Zestawienie ofert odrzuconych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej wspierają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie w drodze otwartego konkursu ofert.

Korzystając z tych uprawnień Zarząd Powiatu w Gryfinie powołał w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

Komisja po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej dokonała oceny złożonych ofert, a Zarząd po zapoznaniu się z protokołem z prac komisji dokonał rozstrzygnięcia w części otwartego konkursu poprzez wybór ofert wraz z określeniem kwot udzielonych dotacji dla poszczególnych wykonawców zadań.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-03-27 11:50:45
data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 11:50:45

Strona odwiedzona 245 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.