Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

21 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 72/2015 z dnia 2015-05-14

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa windy osobowej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie"

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zm. poz. 984, poz. 1047, poz. 1473, z 2014 r. poz. 423, poz. 768, poz. 811, poz. 915, poz. 1146, poz. 1232, z 2015 r. poz. 349, poz. 478), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący komisji - Agnieszka Madejak Saków - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 2. Sekretarz komisji - Stojan Diakowski - Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 3. Członek komisji - Andrzej Krzemiński - Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
 4. Członek komisji - Jerzy Sawicki - Podinspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych

§ 2. Celem komisji przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa windy osobowej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie"

§ 3.

 1. Do zadań komisji przetargowej należy przeprowadzenie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia:
  1. Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pytania, które wpływają do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
  3. Przygotowywanie propozycji modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Sprawdzenie czy wykonawcy wpłacili wadia do przetargu.
  5. Otwarcie ofert.
  6. Złożenie przez wszystkich członków komisji przetargowej na ręce przewodniczącego komisji przetargowej oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie członka z prac komisji. Przewodniczący komisji przetargowej składa powyższe oświadczenie Zarządowi Powiatu.
  7. Przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji wyłączenia z prac komisji przetargowej członków komisji przetargowej podlegających wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
  8. Dokonanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert zgodnie z kryteriami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  9. Wystąpienie do wykonawców o ewentualne uzupełnienie ofert lub wyjaśnienie wątpliwości co do złożonych ofert.
  10. Przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji wyboru najkorzystniejszych ofert, odrzucenia ofert, wykluczenia wykonawców, rozstrzygnięcia odwołań jak również, w zakresie, o którym mowa w 20 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
  11. Ogłoszenie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz przesłanie informacji oferentom zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
  12. Zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o zawarciu umowy.
  13. Przedstawienie do podpisania dwóm członkom Zarządu Powiatu uzupełnionego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący komisji przetargowej, który rozdziela zadania poszczególnym członkom komisji przetargowej, sprawdza ich wykonanie oraz wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej przy otwarciu ofert lub na posiedzeniu komisji przetargowej jego zadania wykonuje sekretarz komisji przetargowej, co jest odnotowane w protokole.
 3. Czynności prowadzone przez członków komisji przetargowej są dokumentowane w protokole z prac komisji przetargowej sporządzanym przez sekretarza komisji przetargowej.
 4. Protokół z prac komisji przetargowej powinien zawierać następujące informacje:
  1. Imiona i nazwiska członków komisji przetargowej biorących udział w poszczególnych posiedzeniach komisji przetargowej
  2. Data, godzina i miejsce poszczególnych posiedzeń komisji przetargowej.
  3. Wskazanie zadań powierzonych przez przewodniczącego członkom komisji przetargowej. Czynność wykonywane przez jednego z członków komisji przetargowej jest weryfikowana przez innego członka komisji przetargowej, wyznaczanego przez przewodniczącego komisji przetargowej.
  4. Opis wykonanych czynności ze szczególnym uwzględnieniem spraw dyskusyjnych i budzących wątpliwości. W przypadku różnych zdań poszczególnych członków komisji przetargowej w sprawach będących tematem prac komisji przetargowej w protokole należy zamieścić informację o rozbieżności stanowisk z informacją, które osoby optowały za jakimi rozwiązaniami.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Komisja jest powołana w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa windy osobowej w budynku szkoły ZSP Nr 2 w Gryfinie". Do zadań Komisji należy ocena ofert i przedstawienie Zarządowi Powiatu w Gryfinie propozycji rozstrzygnięcia postępowania.

data opublikowania: 2015-05-15 09:12:42
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-15 09:12:42

Strona odwiedzona 311 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.