Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

21 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 73/2015 z dnia 2015-05-14

w sprawie odwołania od uzasadnienia do uchwały nr CIX.215.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 1646), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć odwołanie od uzasadnienia do uchwały nr CIX.215.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej odwołanie od uzasadnienia do uchwały nr CIX.215.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Z zapisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wynika, że do uchwał składów orzekających przysługuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego odwołanie do kolegium izby obrachunkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późniejszymi zmianami) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą nr CIX.215.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, ale w uzasadnieniu w pkt II wykazał niezgodność kwot wynikających ze sprawozdania Rb-28S z danymi wskazanymi w złożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. z danymi zawartymi w sprawozdaniach RB-27S i Rb-28S została przeprowadzona z błędami, gdyż:

 1. w tabeli nr 2 "Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. według źródeł" dochody w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 2360 są wykazane odpowiednio: plan po zmianie 928 327,25 zł i wykonanie 539 440,24 zł; w tabeli kwoty te są ujęte w dwóch pozycjach, jako:
  • dochody jednostek (Starostwa Powiatowego w Gryfinie) odpowiednio: plan po zmianie 527,25 zł i wykonanie 527,25 zł (są to wpłaty Agencji Nieruchomości Rolnych stanowiące 25 % udziałów z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której prawo własności wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych),
  • inne dochody (organu) odpowiednio: plan po zmianie 927 800,00 zł i wykonanie 538 912,99 zł (udział 5% i 25% w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej);
 2. w tabeli nr 6 "Wydatki ogółem według kierunków wydatkowania oraz działów i rozdziałów w 2014 r." suma wydatków inwestycyjnych w dziale 801, rozdziale 80195 wynosi 336 340,92 zł i jest zgodna z sumą w sprawozdaniu Rb-28 S; paragrafy inwestycyjne w sprawozdaniu rocznym Rb-28 S w tym dziale i rozdziale, to:
  • § 6050-kwota 319 612,92 zł,
  • § 6061-kwota 14 022,00 zł,
  • § 6062-kwota 2 706,00 zł.
  W związku z tym, że powyższe dane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. są zgodne z kwotami planowanymi w budżecie na 2014 r. oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych, Zarząd Powiatu w Gryfinie wnosi o zmianę zapisów w pkt II uzasadnienia, polegającą na usunięciu następujących uwag:
  "- Nr 2 "Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. według źródeł" w dziale 700, rozdziale 70005, § 2360 według stanu na dzień 31.12.2014 r. dochody planowane po uwzględnieniu zmian oraz ich wykonanie wykazano w wartościach odpowiednio: 927 800,00 zł i 538 912,00 zł, zamiast w kwotach 928 327,25 zł i 539 440,24 zł" oraz
  "- w dziale 801, rozdziale 80195 sumę wydatków inwestycyjnych wykazano w wartości 336 340,92 zł, zamiast w wynikającej ze sprawozdania Rb-28S kwocie 333 634,92 zł".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-05-15 09:12:42
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-15 09:12:42

Strona odwiedzona 341 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.