Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

26 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 82/2015 z dnia 2015-06-18

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 - 2020

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz.595, zm.: z 2013 r., poz. 645, zm. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2015, poz.149) oraz § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz. 1655; z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265; z 2009 r. Nr 64, poz. 1751; z 2010 r. Nr 44, poz. 941; z 2011 r. Nr 8, poz. 126, Nr 66, poz. 1202) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się przystąpienie samorządu Powiatu Gryfińskiego reprezentowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie do realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 - 2020.

§ 2

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do mniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz SiergiejUZASADNIENIE

Samorząd powiatu gryfińskiego, reprezentowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić do realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek Pracy, Działanie 6.5. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 - 2020.

Celem projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej na lata 2014 - 20120 jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w danym powiecie.

W ramach projektu wsparciem powinny zostać objęte osoby powyżej 29 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. Aktywni bezrobotni) lub II (tzw. Wymagający wsparcia). W ramach projektu, każdemu uczestnikowi przedstawiona zostanie konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W roku 2015 planuje się realizację staży, szkoleń zawodowych oraz szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz przyznanie jednorazowych środków na uruchomienie działalności gospodarczej. Ponadto osoby potrzebujące pomocy w wyborze odpowiedniej formy wsparcia będą mogły skorzystać z usługi poradnictwa zawodowego lub informacji zawodowej oraz zostaną objęte usługą pośrednictwa pracy.

Przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego w roku 2015 wiąże się ze złożeniem wniosku aplikacyjnego a następnie podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.03.2016 r. W ramach realizacji umowy realizator projektu zobowiązany będzie m.in. do składania m.in. wniosków płatniczych okresowych sprawozdań z realizacji zadań w ramach projektu. Realizacja projektu wiąże się również z zaciąganiem zobowiązań finansowych dotyczących zaplanowanych zadań.

Planowane dofinansowanie na okres: 01.01.2015 - 31.03.2016 r. wynosi: 2 452 882,90 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej - nie może zatem występować samodzielnie przy realizacji projektu jako wnioskodawca. Zgodnie z uruchomionym 15czerwca 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie naborem wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy województwa zachodniopomorskiego na rok budżetowy 2015 do składanego wniosku aplikacyjnego należy dołączyć Uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki organizacyjnej do wykonywania czynności związanych z przystąpieniem do realizacji projektu.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji projektu, konieczne jest podjęcie uchwały udzielającej pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do uzyskania dofinansowania i realizacji projektu pozakonkursowego w ramach RPO WZ na okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu oraz archiwizacji dokumentacji projektowej, tj. do 31.12.2023 r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-06-22 13:06:51
data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 13:06:51

Strona odwiedzona 276 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.